Opleiding Vastgoedmanagement

Nieuw toegevoegd: Module Juridische Aspecten!

Om vastgoed optimaal te exploiteren is een integrale benadering vereist. Deze opleiding  biedt een verruiming van het gezichtsveld van de cursist naar commerciële, technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten van het vastgoedmanagement. Om te beginnen is actuele kennis nodig van de vastgoedmarkt. Vervolgens kan men daarop aansluitend plannen maken, het beheer inrichten en de plannen toetsen. De opleiding Vastgoedmanagement sluit aan bij de hoge prestaties die van het management vastgoed worden verwacht. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen zoals Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

De Vastgoed Business School werkt bij deze opleiding met groepen van ongeveer vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Waarom de opleiding Vastgoedmanagement?

Het exploiteren van vastgoed is met de jaren risicovoller geworden. Dit kan zijn oorzaak vinden in een ruimere markt of juist in de grote concurrentie. Hierin zijn de regionale verschillen groot. Bovendien is er een groot aantal gegevens waar de manager op in moet kunnen spelen. Dit zijn gegevens zoals verhuur- en afzetproblemen, hogere kwaliteitseisen, (prijs-)concurrentie, stagnatie in vernieuwing van de voorraad en een terugtredende overheid.

De trefwoorden in het beleid van de vastgoedmanager zijn als volgt: markt- en klantgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, bedrijfsmatig, strategische keuzes, trefzeker handelen.

Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Echter heeft vastgoed sterk beperkende kenmerken. Is vastgoed eenmaal gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve:  een star product met een lange levensduur. De opleiding Vastgoedmanagement helpt u om met actief beleid de exploitatie van uw vastgoed(portefeuille) te verbeteren.

Voor wie?

De opleiding is ontwikkeld voor vastgoedmanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers, accountmanagers en vastgoedbeheerders, werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vastgoedeigenaren en/of vastgoedbedrijven. Hbo-denkniveau is minimaal vereist om deze opleiding voldoende af te ronden.

Modules binnen de opleiding

U start deze opleiding les met een introductieles voorafgaand aan uw eerste reguliere les.

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Strategisch
Duur 1 uur

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. Hierbij moet de vraag naar vastgoed (huisvesten) centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen. Dit kan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. hiervoor is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Doelen

 • Kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie;
 • Het vastgoedmanagementmodel en de verschillende besturingsproducten leren begrijpen;
 • Inzicht krijgen in de voordelen van goed kennismanagement;
 • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

Inhoud

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld;
 • Vastgoedmanagementmodel;
 • Rollen van de vastgoedmanager;
 • Waardecreatie.
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 lesavonden
Losse prijs €950,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. De uitdaging van deze module is om de basis van het burgerlijk recht te kennen om vanuit daar te kunnen handelen. De cursist weet in welke situaties het van belang is om aandacht te besteden aan het recht, en kan inschatten wanneer hulptroepen (juridische of andere experts) ingeschakeld moeten worden.

Naast het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod. De vastgoedmanager komt daarnaast veelal in contact met het juridisch kader waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd.

Doelen:

 • De juridische basis om het burgerlijk recht toe te passen in praktijksituaties;
 • Situaties te beoordelen zodat zij kunnen inschatten wanneer experts ingeschakeld moeten worden.
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 lesavonden
Losse prijs €695,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? In deze module wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

Doel

Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

Inhoud

 • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing;
 • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing;
 • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard;
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Beleidsverificatie
Duur 4 lesavonden
Losse prijs €950,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Enige kennis van financiële aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel

De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

Inhoud

 • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid;
 • Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen;
 • Financieel tactisch vastgoedplan;
 • Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen.
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 lesavonden
Losse prijs €795,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.

De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

Doel

Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

 • De werking van de vastgoedmarkt;
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten;
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
 • Trends in de vastgoedmarkt.
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €950,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Big data is de afgelopen jaren in veel sectoren als een bom ingeslagen, ook in de vastgoedsector. In deze module staat de vraag centraal; Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen?

‘Big Data’ is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan echter niet gesproken worden. Vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hier allemaal mee kunnen doen,  zijn we pas net aan het ontdekken.

Doel

Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijkheden. Hierin staan Big Data en geodata als onderwerpen centraal vanwege de impact en mogelijkheden die ze bevatten.

Inhoud

Deelnemers zullen een introductie krijgen in het veranderproces dat dankzij big data zal worden gestart. Welke effecten heeft Big Data op de vastgoedmarkt. Welke mogelijkheden biedt zij en hoe worden deze geprojecteerd in de vastgoedmarkt? Men krijgt inzicht in de wijze waarop Big Data te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer’ en energie-efficiënter te maken. Het managen van een vastgoedportfolio kan makkelijker en grondiger gedaan worden en naar een hoger niveau gebracht worden.

 • Wat is Big Data en hoe verhoudt dat zich tot GIS;
 • Wat betekent GIS combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt;
 • Toekomst Big Data, GIS en de vastgoedmarkt.

(1 van de 2 lessen van deze module vindt plaats in Rotterdam, dichtbij het Centraal Station)

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd. Op basis hiervan kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie tot een nieuwe samenstelling van de vastgoedportefeuille te komen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht. Het resultaat van de portefeuille-analyse is dat per vastgoedobject aangegeven kan worden welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten en wat voor soort vastgoed aan de portefeuille toe te voegen om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen en te behouden.

Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuilleanalyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel

Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

Inhoud

 • Strategie
 • Portefeuillemanagement
 • Scenarioplanning
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Strategisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €950,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

In de module Smart building exploitatie wordt ingegaan op de aanpak van het vastgoed op tactisch niveau en wat proptech en Internet of Things (IoT) hierin kunnen betekenen. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.

Tevens wordt aandacht besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om tot een rendabel en verantwoord exploitatiemanagement van het vastgoed te komen. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader’ nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting, RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

Doel

De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

 • Integrale vastgoedexploitatie met behulp van proptech
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Vastgoedexploitatie financieel
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Tactisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1195,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel

De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Doel van de Business Case
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Business Case
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €850,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Certificering

De kennis wordt voor elke module getoetst. Afhankelijk van de werkvorm en omvang van de groep zal dit op individueel of groepsniveau zijn. De beoordeling vindt plaats door de docent van de betreffende module. Cursisten die geen deel kunnen of willen uitmaken van een groep mogen de opdrachten individueel maken.

Diploma

Als u voldoende scoort op alle deelonderwerpen, ontvangt u het diploma Vastgoedmanagement.

Register Economie & Ruimte

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Vastgoedmanagement’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) en mogen achter hun naam een registervermelding (QSAM) vermelden.

Het Platform Economie & Ruimte (Platform E&R) heeft ten doel u te attenderen op innovaties waarmee u in de exploitatie van uw assets het verschil kunt maken. Daarnaast helpt u uw netwerk uit te breiden.


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Jaap van der Valk

Jaap van der Valk Advocaat Vastgoed, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Advocaat met meer dan advocatuurlijke competenties, verworven in Nederland en de Nederlandse Antillen, als advocaat, bedrijfsjurist, bestuurssecretaris, docent en journalist. Pragmatisch, oplossingsgericht en bedrijfskundig onderlegd.

Jan-Dirk Thalen

Senior Director Reporting, Controls & Analytics GPP, Expedia, Inc.

Sinds 2015 werkt Jan-Dirk voor Expedia, Inc. Daarvoor heeft hij o.a. bij grote organisaties gewerkt zoals Ziggo, PWC en KLM. Hij focust zich op perfomance mangement, mangement consulting en change mangement.

Erwin Daalhuisen

Vastgoedadviseur, Fakton Consultancy

Ervaren vastgoedadviseur bij Fakton Consultancy sinds 2006. Strategieontwikkeling, onderhandelen en het doelgericht managen van projecten.

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketeer, BPD Gebiedsontwikkeling

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven.

Wybren Raap

Training Content Manager, Esri Nederland

Als docent is Wybren verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod en de online leeromgeving. Na de lerarenopleiding en de studie sociale geografie, heeft hij zich ook gecertificeerd als CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+) en als ArcGIS Desktop Professional.

Jan Willem van Eck

Directeur strategie, Esri Nederland

Creativiteit en geïntegreerd denken zijn essentieel voor Jan Willem. Zijn doel is het bijdragen aan de verandering van de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, nieuwe technologie en marktvraag. Als directeur strategie is hij direct verantwoordelijk voor de marketing, opleidingsprogramma’s en de ontwikkeling van nieuwe programma’s.

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is innovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen.

Ewout Stolwijk

Managing Consultant, de Alliantie

Ewout is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het strategisch marketingbeleid van de Alliantie. Daarbij hoort onder meer het opzetten van een werkend segmentatiemodel, passende woonconcepten en huurdersgerichte werkprocessen.

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, LLE BV (Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV)

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. LLE BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.

Johan Westerbeek

Marketingadviseur

Johan is marketingadviseur binnen de vastgoed- en zorgsector en oprichter van Zuiver Marketing en Perfect Place. Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van effectieve en efficiënte verhuur- of verkoopstrategieën.

Guido Jilderda

Oprichter, innovatieconsultancy VANBLEND

Succesvol in het lanceren van innovaties en innovatiestrategieën die omzetgroei realiseren. Heeft een MBA in Strategy & Innovation en een BA in Marketing.

Karin van Dijk

Consultant, Fakton

Karin is gespecialiseerd in portefeuille- en asset management op het gebied van duurzaamheid, herstructurering en nieuwbouw. Haar interesses liggen bij zorgvastgoed, assetmanagement en het concretiseren van duurzaamheidsvraagstukken.

opleiding brochure

Download Leerplan

Vul hier uw naam, emailadres en telefoonnummer in en u ontvangt direct het leerplan per email. (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox/ongewenste mail).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: