Alle Opleidingen

Losse modules

 • Financiële Aspecten Vastgoedbeheer

  Start: 12 december 2018 Rotterdam & 30 januari 2019 Utrecht

  Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten. Financieel beheer streeft ernaar de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waarde gestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.

  Lesdelen

  • Financiële exploitatie

  Leerdoelen

  • Begrijpen hoe met een goede initiële investering, vervolguitgaven beperkt kunnen worden;
  • De investeringen bezien vanuit de relatie tot de exploitatiekosten en opbrengsten op de langere termijn.
 • Huurrecht & Aan- en verkoop van Vastgoed

  Start: 6 februari 2019 Rotterdam & 20 maart 2019 Utrecht

  U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De praktijkdag horende bij deze module gaat over huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)  ‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester, maar hij kan ook een woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte. U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

  Leerdoelen

  • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
  • Kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
  • De wijze van contractvorming en de valkuilen die daarbij een rol spelen;
  • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
  • De mogelijkheden van huurverhoging leren kennen;
  • De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging.
 • Innovatie & Design thinking

  Start: 10 april 2019 Rotterdam & 22 mei 2019 Utrecht

  Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module wordt ingegaan op innovatie binnen het vastgoedbeheer. Met innovatie wordt bedoeld, de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:
  • Een nieuw idee of concept;
  • Het is nuttig en heeft een toegevoegde waarde;
  • Het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.
  Leerdoelen
  • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
  • Weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
  • Leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie.
 • Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement

  Start: 6 juni 2018 Rotterdam & 20 juni 2018 Utrecht & 27 juni 2018 Amsterdam

  Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module leert de cursist hoe hij of zij integraal het vastgoedbeheer inricht. Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten en verliest daarbij niet de risico's uit het oog. Hierbij staan drie belangrijke aspecten voor goed vastgoedbeheer centraal: effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller en beter kunt sturen.

  Leerdoelen

  • De aard van vastgoed kennen en begrijpen;
  • De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen;
  • Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed;
  • Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden;
  • Inzicht verkrijgen in de noodzaak om vastgoed proactief te beheren;
  • Begrijpen wat risicomanagement precies inhoudt;
  • Kennis hebben van de verschillende risicomanagement methodieken die toegepast worden in de praktijk;
  • Begrip van de rode draad voor de implementatie van risicomanagement en deze kunnen onderscheiden.
 • Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

  Start: 12 sept. Rotterdam, 19 sept. Amsterdam & 3 okt. Utrecht

  Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen. Verhoogde klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit levert altijd voordeel op.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module staan de onderwerpen Klanttevredenheid en Huisvestingskwaliteit centraal.

  Klanttevredenheid

  Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

  Huisvestingskwaliteit

  Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Daarnaast kan er ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie. Het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

  Lesdelen

  • Klanttevredenheid
  • Huisvestingskwaliteit en gedrag

  Leerdoelen

  • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
  • De invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
  • Het belang van klanttevredenheid kennen en weten hoe je dit bereikt;
  • De kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.
 • Technisch Vastgoedbeheer

  Start: 31 oktober 2018 Rotterdam & 21 november 2018 Utrecht

  Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend bewaken van de technische staat van het vastgoed. In de module Technisch Vastgoedbeheer benadrukken we de urgentie van de beoogde bestemming en hoe hieraan voldaan kan worden. In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen - de meerjarenbeheerplannen - nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

  Leerdoelen Technisch Beheer

  • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
  • De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
  • De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
  • Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
  • Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP) leren opstellen en toepassen;
  • Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.
 • Vastgoedwaarde

  Start: 13 september 2018

  Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

  Doel:

  Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

  Eindtermen:

  • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
  • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
  • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

  Toets:

  Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

  Samenhang met het beroepenveld:

  Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen.  
 • Conceptontwikkeling

  Start: 6 decemer 2018

  In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product.

  Doel

  Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

  Eindtermen

  • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
  • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
  • De cursist weet een concept te ontwikkelen

  Toets

  Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat duidelijk onderscheidende keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.
 • Projectmanagement Prince2TM BCVGO

  Start: 15 februari 2018

  Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

  Doel

  Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode.

  Eindtermen

  De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.
 • Ontwerp- en bouwproces

  Start: 29 maart 2018

  Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

  Doel

  Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

  Eindtermen

  • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
  • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

  Toets

  Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.  
 • Communicatie

  Start: 19 april 2018

  De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces.

  Doel

  • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
  • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
  • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

  Eindtermen

  • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
  • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
  • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
  • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

  Toets

  • Oefenen tijdens de lesavond
  • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers
 • Herontwikkeling

  Start: 17 mei 2018

  De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten.

  Doel

  Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

  Eindtermen

  • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
  • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

  Toets

  Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.
 • Publiek- en privaatrecht

  Start: 7 juni 2018

  De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen.

  Doel

  Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

  Eindtermen

  • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
  • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
  • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

  Toets

  Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.
 • Projectleider

  Start: 31 oktober 2018

  Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Krijg inzicht in de persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en leer hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Krijg inzicht in persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en hoe deze effectief ingezet worden om projecten te leiden.

  Inhoud

  Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project? Aan bod komen:
  • De eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
  • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
  • Projectleiden is invloed uitoefenen, goed timen en het professioneel aansturen van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;

  Relevantie

  Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider.
 • Inspecties conform NEN 2767

  Leer inspecties uit te voeren, te rapporteren en maatregelen vaststellen als basis voor de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Inspecties en het vaststellen van maatregelen

  Inspecties conform NEN 2767 en vaststellen van maatregelen

  • Evaluatie van de opgave
  • Rekenmethodiek conditiemeting
  • Conditiebepalingen
  • Bouwkundige elementen
  • Relevante installatietechnische elementen
  • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
  • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
  • Bepalen van de restlevensduur
  • Risico/prioriteiten
  • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
  • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
  • Opgave voor dag 3
 • Planvorming op basis van NEN 2767

  In deze module leert u op basis van de vergaarde inspectiegegevens een optimale Conditieafhankelijke MJOP op te stellen aan de hand o.a. knelpuntenanalyse en een risicomatrix.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

  Planvorming op basis van NEN 2767

  • Evaluatie van de opgave
  • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen
  • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix.
  • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s.
 • Lean Management

  Start: 31 oktober 2018

  Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is leert de cursist de voordelen en de bijbehorende benodigde inspanningen om Lean management in hun organisatie te implementeren.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren. Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is er aandacht voor:
  • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
  • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
  • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?
  Door middel van een simulatie van een productieomgeving wordt tijdens deze module duidelijk welke effecten de toepassing van lean-principes heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. Daarna wordt interactief, aan de hand van beelden van praktijksituaties, bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden.
 • Communicatie & Conflicthantering

  Start: 31 oktober 2018

  Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren Projectmanagement heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen qua professionalisering. De projectomgeving is complexer geworden. Multidisciplinaire teams werken samen aan projecten daarbij aangestuurd door een projectleider of projectmanager. Niet alleen de belangrijke aspecten Tijd, Kwaliteit en Geld dienen bewaakt te worden. Maar ook de Organisatiedoelstellingen, de rol van de projectorganisatie daarin en de momenten van en de wijze waarop het verspreiden van informatie met de belanghebbenden rondom het project. Doorlooptijden van projecten staan veelal onder druk. Iedere projectmedewerker zal hier in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden. Het vraagt toewijding om als projectmedewerker constant je volledige aandacht te hebben op de resultaten waar verantwoordelijkheid voor gegeven is. De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeursstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren. Dat lukt niet altijd. Aan de projectleider de taak om deze multidisciplinaire teams aan te sturen waarbij niet teruggevallen kan worden op hiërarchische structuren. Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers.

  Doel

  • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen
  • Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken?
  • Communicatie en conflicthantering in verbinding met het eigen DISC-profiel

  Eindtermen

  • De cursist voert gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur
  • De cursist geeft gericht vorm en inhoud aan zijn communicatie
  • De cursist weet conflicten om te zetten in kansen
 • Vastgoedmarkt

  Start: 12 september 2018, 4 oktober 2018

  Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten. De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.  

  Doel

  Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

  Inhoud

  • De werking van de vastgoedmarkt;
  • De levenscyclus van vastgoedobjecten;
  • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
  • Trends in de vastgoedmarkt.
 • Wet- en regelgeving VvE-Beheer

  Start: 13 maart 2018; 2 oktober 2018

  Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. Er wordt onder andere aandacht besteed aan aansprakelijkheden en bevoegdheden, de verplichtingen van een VvE wat betreft het reservefonds en de zorgplicht van eigenaren.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. In deze module wordt ingegaan op de vraag ‘Met welke wet- en regelgeving dient een VvE rekening te houden?’. De functies en organen binnen een VvE hebben te maken met vele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Er wordt behandeld wie in welke situatie aansprakelijk is en wat de consequenties (kunnen) zijn. Tevens wordt ingegaan op de wetgeving wat betreft het vaststellen van een reservefonds voor groot onderhoud en de zorgplicht voor eigenaars van vastgoed. Bovendien wordt informatie omtrent dwingend recht en regelend recht gedeeld en wordt ingegaan op de regelgeving wat betreft het beleid van de VvE en de geschillen(beslechting). Tot slot komt regelgeving met betrekking tot bouwen, arbeidstijden en keuringen aan bod.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten een solide basis te bieden wat betreft de geldende wetten en regels voor een VvE.

  Inhoud

  • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
  • Verplichtingen reservefonds
  • Zorgplicht van eigenaren
  • Beleid van de VvE
  • Geschillen en geschillenbeslechting
  • Bouwregelgeving
  • Arbowetgeving
  • Verplichte keuringen
 • De VvE als juridische entiteit

  Start: 20 maart 2018; 9 oktober 2018

  Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Om meer inzicht te krijgen in de VvE als juridische entiteit, wordt in deze module ingegaan op de vraag ‘Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?’. In deze module komen allereerst de bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE als organisatie ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van de vereniging. Er wordt aandacht besteed aan de functies en organen binnen een VvE, diens bevoegdheden en aansprakelijkheden en de rolverdeling. Het tweede deel van de module is gericht op de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de structuur van een VvE en de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

  Inhoud

  • Verenigingsstructuur;
  • Rolverdeling en besluitvorming;
  • Bevoegdheden en aansprakelijkheden;
  • Het in beheer nemen van een VvE;
  • Het opstarten en/of activeren van een VvE.
 • Technisch VvE-Beheer

  In deze module draait het om het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaars (VvE).

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>

  Naast het administratief en financieel beheer heeft een VvE te maken met technisch beheer.

  Klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud behoren tot het technisch beheer van een VvE. Contractonderhoud is een belangrijk aspect voor een VvE aangezien hiermee niet alleen contracten maar ook garanties en (teken)bevoegdheden gepaard gaan. Er wordt op een integrale wijze ingegaan op het aangaan van verplichtingen, de consequenties hiervan en welke aspecten hierbij belangrijk zijn om valkuilen te vermijden. Voor een VvE is planmatig onderhoud een belangrijk aspect aangezien het hierbij gaat om de instandhouding van het gebouw als geheel. Er wordt ingegaan op het uitvoeren en beoordelen van conditiemetingen en het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting. Tevens bevat deze module belangrijke informatie omtrent aanbestedingen, werkomschrijvingen met betrekking tot het jaarplan onderhoud, het houden van toezicht tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en aandachtspunten bij de oplevering.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten bewust te maken van het belang van het op professionele en integrale wijze aanpakken van het technisch beheer.

  Inhoud

  • Het beheren van meldingen en klachten
  • Het aangaan van verplichtingen
  • Het werken met contracten en garanties
  • Het uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting
  • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan
  • Het werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen
 • Communicatie in de VvE

  Start: 3 april 2018; 6 november 2018

  Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Communicatie is een belangrijk aspect bij het bijeenroepen van de vergadering, het nemen van geldige besluiten en het omgaan met geschillen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Communicatie is en blijft voor organisaties een belangrijk aspect, zo ook voor een VvE. In deze module staat de communicatie binnen een VvE centraal, waarbij met name de focus ligt op de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars heeft de hoogste macht binnen een VvE. Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Met name voor een VvE-beheerder is het een vereiste om te weten wat ieders rechten en plichten zijn tijdens de vergadering van eigenaars en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Iedere VvE heeft onder andere te maken met verplichtingen wat betreft het bijeenroepen van een vergadering, de stemverhoudingen op basis van een verdeelsleutel, het bespreken van verplichte jaarstukken en het nemen van geldige besluiten. Er wordt besproken waar deze verplichtingen zijn vastgelegd, wat ze inhouden en hoe men als professioneel beheerder hiermee om dient te gaan. Tevens wordt besproken hoe men om dient te gaan met geschillen. Tot slot wordt ingegaan op het belang van notulen en het bijhouden van presentielijsten en een eigenaarslijst.

  Doel

  Het doel is om cursisten bij te brengen welke communicatieve vaardigheden essentieel zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

  Inhoud

  • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
  • Het nemen van besluiten
  • Stemverhoudingen
  • Omgaan met geschillen
 • Veiligheid in VvE-Beheer

  Start: 17 april 2018; 20 november 2018

  De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Het doel is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als VvE-beheerder is veiligheid een belangrijk aandachtspunt aangezien rekening gehouden dient te worden met de veiligheid van de bewoners. In deze module ligt de nadruk op het belang van het ondernemen van actie op het gebied van veiligheid. De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Er wordt ingegaan op het belang van aandacht voor veiligheid en er wordt besproken op welke wijze de belangrijkste veiligheidsaspecten beheerst kunnen worden.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

  Inhoud

  • Dakveiligheid;
  • Brandveiligheid.
 • Verzekeringen voor de VvE

  Start: 17 april 2018; 20 november 2018

  Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. De verplichtingen, aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen en risico's van onderverzekering komen aan bod.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een VvE heeft te maken met verzekeringen vanwege het gemeenschappelijk bezit. In deze module wordt besproken welke verplichtingen een VvE heeft op dit gebied. Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. Tegen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd dient vastgelegd te worden in de reglementen. Er wordt in deze module ingegaan op de verplichtingen wat betreft het verzekeren van het gebouw. Tevens worden adviezen gegeven wat betreft de niet-verplichte verzekeringen en wordt ingegaan op de risico’s en gevolgen van onderverzekering en de wijze waarop gevaren voorkomen kunnen worden.

  Doel

  Het doel is om inzicht te geven in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor een VvE.

  Inhoud

  • Verplichte verzekeringen: welke en waarom;
  • Aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen;
  • Risico's en gevolgen van onderverzekering;
  • Geadviseerde verzekeringen.
 • Overige aandachtspunten voor de VvE

  Start: 15 mei 2018; 27 november 2018

  Waar dient u nog meer op te letten bij het op professionele wijze beheren van een VvE? De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de laatste module van deze cursus wordt ingegaan op de overige aandachtspunten die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE. De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie. Wat betreft energie wordt ingegaan op het belang van een energieprestatieadvies. Duurzaamheid heeft in deze cursus betrekking op het onderhouden van een gebouw op duurzame wijze. Er wordt uitgelegd hoe een VvE op verantwoorde wijze onderhoud kan uitvoeren en kan investeren zonder de technische staat van het gebouw, de financiële capaciteit van de VvE en de wensen van de eigenaars uit het oog te verliezen. Het onderwerp subsidies heeft te maken met mogelijke subsidies op investeringen. Er wordt behandeld wanneer een VvE in aanmerking komt en welke procedures gevolgd dienen te worden. Tot slot wordt ingegaan op de functie van een welstandscommissie binnen een VvE.

  Doel

  Het doel van deze module is om de niet eerder benoemde, doch belangrijke aandachtspunten te behandelen die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE.

  Inhoud

  • Energie (EPA)
  • Duurzaam onderhouden
  • Subsidies
  • Welstandscommissie
 • Examen Professioneel VvE-Beheer

  Start: 5 december 2017

  Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In het examen worden alle onderwerpen die behandeld zijn in de modulen getoetst. Het is ook mogelijk om enkel aan het examen deel te nemen, zonder de modulen gevolgd te hebben. Wanneer u het examen met een voldoende afrondt, ontvangt u van ons een diploma waarmee u aantoont volledig op de hoogte te zijn op het gebied van Professioneel VvE-Beheer.
 • Inleiding in het recht

  Start: 14, 21 & 28 november 2018

  Met behulp van de inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u experts moet inschakelen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebt u veel te maken. In deze module maakt u kennis met deze regels.

  Doel

  Met behulp van deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.

  Inhoud

  • De totstandkoming van overeenkomsten
  • Verzuim en ingebrekestelling
  • Opschortingsrechten
  • Vastlegging van afspraken
  • (Gemengde) overeenkomsten
  • Vertegenwoordiging
  • Rechten van een schuldeiser
  • Zekerheden
  • Klachtplicht
 • Omgevingsrecht

  Start: 12 december 2018, 16 & 23 januari 2019

  Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module staat het omgevingsrecht centraal. Binnen het omgevingsrecht wordt gefocust op ruimtelijke ordening. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 - de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de regeling in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening ter sprake. Tot slot wordt een overzicht gegeven van het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, waarbij onder andere wordt ingegaan op vergunningen en plannen.

  Doel

  Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

  Inhoud

  • Uitvoering ruimtelijke ordening
  • Planologische maatregelen bij locatieontwikkeling
  • Vergunningverlening bij locatieontwikkeling
  • Bestemmingsplan(procedures)
  • Omgevingsplan
  • Omgevingswet
 • Bouwrecht

  Start: 30 januari, 6 & 13 februari 2019

  Bij bouwrecht gaat het om privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. Er wordt ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. In deze module wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. In deze module worden ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten. De van toepassing zijnde jurisprudentie komt tevens ter sprake. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet gaan zoals alle betrokkenen hadden verwacht.

  Doel

  Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid.

  Inhoud

  • Resultaat- en inspanningsverplichting
  • Aansprakelijkheid
  • Meningsverschillen
  • Geschillenbeslechting
  • Verhouding tussen betrokken partijen
 • Aankoop en verkoop van vastgoed

  Start: 15, 22 en 29 mei 2019

  Rechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed zullen in deze module aan bod komen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module zullen de juridische aspecten uitgebreid worden behandel die komen kijken bij de aankoop en verkoop van vastgoed. Rechten en verplichtingen, vereisten en overeenkomsten zullen in deze module aan bod komen.

  Doel

  Na het volgen van deze module zal de cursist de juiste juridische kennis hebben van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen tijdens een aan- en verkoopproces.

  Inhoud

  • Aanbod van vastgoed
  • Onderhandelen
  • Taxaties
  • Onderzoeksplicht versus informatieplicht
  • Koop- en aannemingsovereenkomst
  • Levering
  • Eigendom
 • Wet- en regelgeving Brandveiligheid

  Start: 7 februari 2018

  In deze module leert u waaraan een gebouw moet voldoen wat betreft de wettelijke eisen voor brandveiligheid.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen heeft u kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid. Daarnaast moet u weten aan welk brandveiligheidsniveau uw vastgoed dient te voldoen. De volgende onderwerpen komen in deze module o.a. aan bod:
  • Bouwregelgeving
  • Vergunningen
  • Gebruiksfuncties
  • Onderhoudscontracten
 • Brandveiligheid toetsen - inspecties

  Start: 14 februari 2018

  Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan de geldende brandveilgheidscriteria?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Na het vergaren van de benodigde kennis over brand, de vigerende wetgeving en de belangrijke brandveiligheidsbegrippen, is het de kunst om de brandveiligheid te toetsen in de praktijk. Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan de geldende criteria? Door middel van een inspectie op locatie krijgt u ervaring in het inspecteren en lokaliseren van de brandveiligheid. U leert gericht te inspecteren om tekortkomingen te herkennen en risico’s in te schatten. Na de inspectie kunt u op hoofdlijnen gedegen uitspraken doen over het brandveiligheidsniveau van het gebouw en verbetermaatregelen voorstellen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 • Beheersmaatregelen en kosten

  Nadat de tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen de beheersmaatregelen en bijbehorende kosten inzichtelijk te worden gemaakt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn om deze beheersmaatregelen uit te voeren. Welke beheersmaatregelen voert u uit op korte en middellange termijn en welke kosten horen daarbij?
 • Samenwerken en vertrouwen

  In deze module wordt het samenspel tussen overheid, professionals en burgers behandeld en worden handvatten geboden hoe effectief en constructief te handelen in dit samenspel.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
  Met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 en met de toenemende thema’s uitnodigingsplanologie, brede participatie en een faciliterende overheid speelt de onderlinge samenwerking in toenemende mate een rol. Het is de uitdaging om je als professional actief, transparant en flexibel op te stellen. En tevens is het een uitdaging met elkaar de weg naar besluitvorming positief te doorlopen, die in de toekomst steeds sneller en beter moet. In deze module leert de cursist hoe een gemeente aan ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid. Dit kan er voor zorgen dat plannen beter worden dan de gemeente ooit zelf had kunnen bedenken. Een essentiële factor in dit samenspel is vertrouwen: Vertrouwen in een proces, vertrouwen in samenwerking, kantelpunten van af- en aanhaken, iets van verschillende kanten kunnen bekijken en vooral ook het vinden van een gezamenlijke “Drive” zijn essentieel voor een positieve samenwerking Met vertrouwen lukt het beter om te zoeken naar mogelijkheden en dat is tevens weer essentieel bij het verder brengen van een initiatief. Maar hoe creëer je vertrouwen? En hoe houdt je dat vast? Hoe stel je je op in een gesprek? Hoe presenteer je jezelf daarin? Hoe ga je om met uiteenlopende belangen? Waar ontstaat de spanning bij samenwerking tussen publieke partijen en private partijen? En hoe houd je koers in het project?

  Doelen:

  De cursist leert
  • op verschillende manieren om te gaan met het samenspel tussen overheid, professionals en burgers
  • de gezamenlijke ‘drive’ in dit samenspel te vinden
  • koers te houden in dit samenspel
  • om te gaan met de verschillende rollen en belangen verdeling in een project of initiatief
  • de succesfactoren van een samenwerking toe te passen
  • verschillende gesprek- en presentatietechnieken
  • zich bewust te worden over zijn eigen houding in gesprekken
 • Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIM

  De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt bij een project en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing: een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (bouw)proces.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus
    Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP. Aan bod komen:
  • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
  • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP
 • De essentie van duurzaam denken bij een MJOP

  In deze module krijgt u een introductie over het verduurzamen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Samen met u zal er gezocht worden naar mogelijke maatregelen en strategieën die kunnen bijdragen aan een duurzaam MJOP.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaamheid Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus.
    U krijgt inzicht in bewuste en effectieve keuzes ten behoeve van het DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel. Ook wordt het FAB-Model (“Features, Advantages en Benefits”-model) geïntroduceerd. Het FAB-model geeft op efficiënte wijze weer wat de voordelen van een product zijn voor een klant en wat voor invulling een product voor een klant kan hebben.
  • Begrippenkader en onderhoudsmodel
  • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
  • Duurzaam materiaalgebruik
  • FAB-Model
  • Efficiënt onderhoudsplan
  • Veranderingen tot stand brengen met duurzame producten en innovaties, waarmee u vanuit verschillende posities kan bijdragen aan een duurzaam MJOP
 • Opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplan

  Om een bestaande MJOP, op basis van de conditiemeting conform NEN 2767, te verduurzamen is het implementeren van duurzame materialen en duurzame energie een mooie eerste stap. Er zal gekeken worden naar het huidige materiaalaanbod en welke invloed dit heeft op het energieverbruik binnen een vastgoedobject. Ook zal er gekeken worden naar de opbouw van een DMJOP.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus.
    In deze module leert u een optimaal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen en krijgt u inzicht in het efficiënt afstemmen van onderdelen in een meerjarenonderhoudsplan. De focus wordt gezet op het opstellen van een duurzaam MJOP aan de hand van een bestaande MJOP. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de opbouw van een MJOP op basis van de conditiemeting conform NEN 2767. Deze integrale aanpak richt zich niet alleen op bouwkundige aspecten, maar ook aspecten uit de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. Samen vormen ze een effectief meetlat voor een meting op gebied van brand, onderhoud, energie en een inzicht in de wettelijke verplichtingen. Aan bod komen:
  • Opbouw van een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN 2767
  • Materiaalaanbod op gebied van duurzaamheid en energie
  • Invloed van duurzame maatregelen op het energieverbruik binnen vastgoedobject
  • Trias Energetica
  • Opstellen van een DMJOP op basis van een bestaande MJOP
 • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie

  Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van een MJOP op de vastgoedexploitatie. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten, zoals werksfeer verbetering, voor een effectief plan.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus.
  Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren. Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. In zeven stappen zal de beste onderhoudsscenario getraceerd worden. Aan bod komen:
  • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
  • Financiële haalbaarheid
  • Plannen, begroten en invoeren van duurzame maatregelen in DMJOP
  • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
  • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie
 • Duurzaamheid, een dynamisch begrip

  Duurzaamheid is een dynamisch begrip. Binnen deze module zal er gekeken worden in welke vorm(en) dit begrip zich kan manifesteren binnen vastgoed. Ook zullen de huidige trends en actualiteiten omtrent duurzaamheid in de bouw worden besproken.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus. 
   

  De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

  Aan bod komen:

  • Het dynamisch begrip 'duurzaamheid' • Hoe manifesteert duurzaamheid zich binnen vastgoed • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed

 • Invloed van duurzaamheid op de vastgoedwaarde

  Deze module draait om de invloed van duurzaamheid op de waarde van vastgoed. Er zal gefocust worden op het leren lezen van een taxatierapport en de effecten van verduurzamingsmaatregelen op de vastgoedwaarde.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus. 
    De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: De originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object. Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”. Aan bod komen:
  • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
  • Invloed van duurzame aanpassingen op de vastgoedwaarde
  • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
  • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker
 • Profiteren van intellectueel kapitaal in de stad

  In een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    In een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. De stad is de broedplaats van culturele, sociale en technologische vernieuwing. Wat kunnen bestuurders en beleidsmakers en andere stakeholders doen aan de kwaliteit van kennis en de kwaliteit van samenwerken in hun stad? Hoe ziet de landkaart voor samenwerken eruit? En welke mogelijkheden biedt deze in combinatie met een kompas en logica om integrale oplossingen voor vraagstukken en kansen te ontwikkelen, in vruchtbare co-creatie en co-reflectie met burgers, bedrijven en onderwijs? Kortom: hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?

  Doelen

  De cursist leert
  • Hoe bestuurders en beleidsmakers kunnen profiteren van kwaliteit en kennis van samenwerken
  • Wat samenwerken biedt op het gebied van integrale oplossingen voor vraagstukken
  • Hoe kansen voor welvaart en welzijn kunnen worden ontwikkeld in co-creatie en co-reflectie met verschillende stakeholders
 • Integraal denken, door schalen en sectoren heen

  Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding.
    Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Vaak liggen oplossingen niet op dezelfde schaal waar een vraagstuk zich voordoet; ook bij oplossingen voor ruimtelijke systemen gaat dit op. Oplossingen, nieuwe kansen, liggen vaak op snijvlakken tussen sectoren, tussen schalen en tussen de partijen. Het verbindingen leggen tussen schalen, tussen onderwerpen en partijen brengt een smart city dichterbij. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.

  Doelen

  • Cursist leert door middel van nieuwsgierigheid door meerdere “brillen” te kijken, zich te verplaatsen in de scope van de ander.
  • Cursist leert creativiteit te benutten en out-of-the-box te denken.
  • Cursist leert verbinding te leggen tussen vragen in duurzame gebiedsontwikkeling en de kansen die technologie biedt.
 • Nieuwe economie

  De cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Er wordt in ons land gewerkt aan een economie die concurrerend is en dat werkt door in de ruimtelijke inrichting. Deze module tracht een beter inzicht te geven in de ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. De module biedt handvatten in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving. De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie en leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst.

  Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie

  Tijdens deze module wordt de cursist meegenomen door een situatieschets beginnend bij de geschiedenis, via het heden naar de toekomst van Nederland. Hierbij staat een beschrijving van het concurrentievermogen van locaties centraal, welke gebruikt kan worden voor de beleidsvorming van bedrijven, instellingen en overheden. Vervolgens wordt ingegaan op de verwevenheid van mensen, bedrijvigheid en hun bouwwerken. Om de wisselwerking tussen economie en ruimte beter te begrijpen wordt een terugblik in de tijd opgenomen. Ook zal de situatieschets dieper ingaan op het proces van de transitie van Nederland, waarbij de overheid als stimulator en spelverdeler een belangrijke rol speelt. De cursist leert hier dat het belangrijk is om buiten het eigen werkveld te kijken voor een beter vooruitzicht op mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Vervolgens kan nagedacht worden over toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen welke leiden tot een toekomstvisie en een structuurvisie. Ten slotte wordt een aanzet gegeven over hoe deze getoetst kunnen worden. De docent schetst aan de hand van de kennis over de economie en de fysieke omgeving twee scenario’s, twee uiterste beelden van de toekomst van Nederland. Als opdracht zullen de cursisten door middel van hun kennis opgedaan in de situatieschets en met behulp van de tool Theorie U zelf twee scenario’s schetsen. Deze worden in les drie gepresenteerd en behandeld.

  Doelen

  • De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie
  • De cursist leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst
  • De cursist leert over het opstellen van een toekomstvisie en een structuurvisie
  • De cursist leert over het schetsen van toekomstscenario’s voor Nederland in transitie, door gebruik te maken van de tool Theorie U.
   
 • Het wezen, het DNA van de stad

  Een stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding.
    Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Volgens de VN zal dat in 2050 opgelopen zijn tot tweederde. De stad heeft door de eeuwen heen mensen aangetrokken. Waarin schuilt toch die aantrekkingskracht? En waarom voelen we ons in de ene stad meer thuis dan in de andere?

  Het DNA van de stad

  Een stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Dat lijkt een hele uitdaging in deze tijd waarin veel stadscentra qua (winkel)aanbod op elkaar lijken. Daartoe onderzoeken wij het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad. Dat is in onze ervaring in het verleden te vinden; zelfs een relatief kort bestaan zoals de steden en dorpen in Flevoland, met ruim vijftig jaar ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen, biedt hiervoor voldoende houvast. Kijken naar het verleden met het oog op de toekomst. Dit DNA is de basis van het eigen verhaal van de stad en dient als onderlegger voor de strategische agenda m.b.t. ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen en citymarketing. Want zodra je dat DNA kent weet je ook wat daarbij past, hoe je je onderscheidt en wat je potentie is. Dat zorgt voor herkenbaarheid en dus aantrekkingskracht. Een heldere profilering vormt onderdeel van het gemeentebeleid gericht op het aantrekken van (nieuwe) inwoners, ondernemers, bezoekers en winkelend publiek van binnen en buiten de gemeente. Wij introduceren een aanpak om het DNA-profiel van een plaats of gebied vast te stellen. Het is een integraal onderzoek van een afgebakend geografisch gebied – stad, dorp, wijk, centrum of plek -, waarbij gekeken wordt naar de verschillende componenten van dat gebied, in onderlinge samenhang door de tijd heen. Zo maken we het DNA-profiel van de stad, met daarin helder omschreven wat de kracht, de beperkingen en de potentie zijn, gebaseerd op de lange lijnen uit het verleden.

  Doelen

  • Begrip van het wezen van de stad, oog hebben voor het DNA van de stad
  • De samenhang zien tussen de verschillende componenten van een gebied door de tijd heen
  • Hoe je een DNA profiel op kunt stellen dat moet leiden tot een toekomst met aangenaam verblijven, winkelen en recreëren in een aantrekkelijke stad met karakter
 • Slimme en schone mobiliteit

  We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Wil je meer weten over het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit in smart cities en citizens? In de module slimme en schone mobiliteit gaan we hierover kennis delen en in gesprek. We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers. We praten ondermeer verder over “mobility as a service”, nieuwe logistieke modellen, de samenhang tussen slimme en schone mobiliteit, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitshubs, vertrouwen en acceptatie, actuele praktijkvoorbeelden en verwachtingen voor de mobiliteit in 2030, toekomstige regelgeving, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de positie van overheden? Welke rol en acties kunnen daarbij als beleidsmaker of projectmanager worden overwogen? In deze module willen we overzicht en inzicht bieden om tot fasering en keuzes te komen in slimme en schone mobiliteit. Keuzes die ook bijdragen aan de ontwikkeling in samenhangend beleid en samenhangende projecten.

  Doelen

  • Cursist wordt op de hoogte gebracht van trends op het gebied van slimme en schone mobiliteit en hoe hier mee om te gaan
  • Cursist leert welke begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen er spelen bij overheden, de markt en burgerinitiatieven
  • Cursist leert hoe je bepaalt wat regionale en lokale recepten voor de toekomst zijn op het gebied van mobiliteit
 • Laat zien waar je staat

  Sturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Samenwerken is in het multidisciplinaire domein van smart cities, smart citizens naast kennis de belangrijkste pijler voor succes. Kennis is essentieel voor ruimtelijke professionals. Tenminste, als je ook over de vaardigheden beschikt om er iets mee te doen en zaken voor elkaar kan krijgen. Om een volwaardige professional te zijn en te blijven, moeten kennis en gedrag in evenwicht zijn. In deze module staat daarom de effectiviteit van de ruimtelijke professional centraal en dat begint bij zijn of haar drijfveren. De module biedt inzicht in gedrag en verandering op basis van organisatiekundige bevindingen. Dat leidt tot minder ruis, beter begrip en een betere professionele uitwisseling. Bij persoonlijke en organisatie veranderingen gaat de weg van A naar B volgens de wetten van B. Als we vaststellen dat de ingrijpende veranderingen in het werkveld van smart cities, smart citizens nieuwe competenties van alle betrokken partijen vergen en sociale cohesie een issue is, dan dienen ruimtelijke professionals dat zelf ook uit te stralen in hun werkwijze, aanpak en gedrag. Of het nu betrekking heeft op teamontwikkeling of conflicthantering, het gaat er om alles te laten werken voor het resultaat. Hoe neem je een team of collega’s mee, hoe borg je de noodzakelijke veranderingen in de organisatie, hoe geef je als ruimtelijke professional vorm aan (persoonlijk) leiderschap? Met deze vragen en principes gaan we aan de slag op basis van recente wetenschappelijke inzichten en door een aantal praktijksimulaties.

  Doelen

  • De cursist krijgt meer inzicht in wat professionals drijft
  • De cursist vergaart zelfkennis door het verkennen van zijn drijfveren op basis van organisatiekundige bevindingen
  • De cursist leert zich te verplaatsen in andere professionals
  • De cursist wordt handvatten aangereikt voor het veranderen van teams, organisaties, zichzelf en anderen
 • Gezondheid in de ruimtelijke omgeving

  In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Luchtvervuiling wordt in Nederland een steeds groter en meer erkend probleem. Het is zelfs zo serieus dat de centrale en plaatselijke overheid dringend maatregelen moeten gaan nemen om te voldoen aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofoxide. De slechte luchtkwaliteit is een zeer concreet voorbeeld van de relatie tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter slecht één van de vele onderwerpen die aan bod komen in deze module. Waarom is gezondheid zo’n belangrijk thema in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling? En aan welke thema’s moet je denken bij dit onderwerp? In deze module worden relevante modellen en theorieën gebruikt om de achtergrond en de definitie van gezondheid in de ruimtelijke omgeving in beeld te brengen. Vervolgens wordt door middel van voorbeelden en theorie de link tussen de omgeving, gezondheid en praktische ingrepen gelegd. Denk hierbij aan:
  • De relatie tussen boomkeuze en luchtkwaliteit bij de snelweg
  • Mentale gezondheid en sociale gezondheid
  • Hoe beïnvloedt ‘groen’ de gezondheid
  • Een beweegvriendelijke omgeving (prikkelen en uitnodigen tot bewegen)
  • De invloed van de omgeving op sociale cohesie, welbevinden, behaaglijkheid
  • Omgeving in relatie tot (verkeers)veiligheid
  Zodra de basis van de theorie gelegd is, gaan cursisten een buurt in. Hier voeren ze een buurtschouw uit: ze beoordelen de buurt op verschillende aspecten van gezondheid. Het doel hiervan is om met een andere blik te leren kijken en te leren denken vanuit gezondheid. Ten slotte gaan de cursisten de ingewonnen kennis gebruiken om voor bestaande plannen en projecten waar gezondheid nog géén rol speelt, deze juist de hoofdrol te geven. Hiervoor is dus een hoge mate van creativiteit gewenst: ‘omdenken’ is belangrijk en plannen moeten ook in de praktijk uitvoerbaar blijven.

  Doelen

  • De verbinding leren leggen tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling
  • Leren welke modellen, theorieën en doelstellingen de gezondheid binden aan de omgeving
  • Leren kijken naar en denken over de omgeving vanuit het begrip gezondheid
  • Begrijpen welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling
 • Innovatie van de buurt en wijk

  Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningenniveau, veiligheid, gezondheid, etc. Burgerbetrokkenheid biedt maatschappelijke kansen die op dit moment niet ten volle worden benut. Een dergelijke burgerbetrokkenheid bouwt op drie succesfactoren:
  • De aanwezigheid van enthousiasmerende trekkers en verbinders tussen groepen burgers en beleidsmakers en tussen groepen burgers onderling.
  • Er moet sprake zijn van respect: burgers willen serieus genomen worden.
  • Beleidsmakers moeten een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen.
  Vaak verloopt een participatieproces volgens een belangenstrijd en middels debat. Bij Placemaking ontstaat juist een dialoog tussen de gebruikers en overheid en tussen gebruikers onderling. Tijdens deze module leert de cursist over het creëren van succesvolle openbare ruimtes samen met de gebruikers, aan de hand van verschillende begrippen:
  • Collaboratieve planning, waarbij het in de kern  draait om hoe een beleidsstructuur gecreëerd kan worden, waarin belanghebbenden, inclusief bewoners, automatisch zijn geïncorporeerd.
  • De participatieladder, het koepelbegrip ‘burgerparticipatie’.
  • Co-creatie, de openbare ruimte wordt door expertise van  de burger over het gebruik centraal gesteld.
  • Placemaking, een geschikt instrument om goed na te denken over je visie op de gewenste verandering en de mate waarin je op welke manier het beste daarin kunt bijdragen.
  • De kracht van de burger, ruimte geven aan burgers om zaken zelf op te pakken en erover te beslissen.
  De effecten van deze aanpak zijn een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

  Doelen

  • Cursisten maken kennis met de methodiek placemaking  en gaan hiermee ook in de praktijk werken in de openbare ruimte
  • De cursist leert  de kernkwaliteiten van de wijk te benoemen
  • De cursist leert hoe iets gedaan kan worden aan de woonaantrekkelijkheid van een gemeente
  • De cursist leert diverse coalities sluiten met verschillende stakeholders
  • De cursist leert hoe de overheid van presterende overheid naar een overheid als dealmaker kan transformeren
  • Cursisten maken eigen act-sheets aan de hand van de eigen casus.
  • Cursisten maken kennis met de Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in 4 niveau’s
 • Basismodule Installatietechniek Woningen

  Start: 1 november 2018

  In deze basismodule worden de wettelijke, juridische en maatschappelijke kaders behandeld, waarmee het belang van goed functionerende installaties duidelijk wordt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een woning biedt de gewenste beschutting, maar staat niet automatisch garant voor een behaaglijk binnenklimaat voor de beoogde activiteiten. Er zijn installaties nodig die de woning kunnen verwarmen, verse lucht kunnen aanvoeren en, indien gewenst, kunnen koelen. Om aan de comfortwensen van de gebruikers te voldoen, worden ook verlichtingsinstallaties, audiovisuele installaties, wasmachines en computers in de woning geplaatst. De toepassing van installaties in woningen kan worden teruggeleid naar de vraag; Hoe beleven we een woning en wat verwachten we van een woning?

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de wijze waarom men een woning beleeft en welke verwachtingen men stelt aan een woning. Tevens leert de cursist welke installaties in woningen aanwezig kunnen zijn en hoe deze bijdragen aan het creëren en waarborgen van een aangenaam leefklimaat.

  Inhoud

  • Verwachtingen en wensen wat betreft het binnenklimaat (praktisch, comfort en veiligheid)
  • Bijdrage van installaties aan leefklimaat
  • Effect van bouwkundige elementen op het binnenklimaat
  • Type installaties in woningen
 • Onderhoud Installatietechniek

  Start: 22 november

  Daar waar de conditiemeting op basis van de NEN 2767 een algemene conditiemeting betreft, ligt de focus bij de WoningAPK op de veiligheidsrisico’s van installaties in woningen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor de veiligheid van de installaties in de woning. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat wat betreft het beoordelen van de installaties, is het in verband met de veiligheid van belang om inzicht te hebben in de staat van de installaties. Daar waar de conditiemeting op basis van de NEN 2767 een algemene conditiemeting betreft, ligt de focus bij de WoningAPK op de veiligheidsrisico’s van installaties in woningen.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de NEN 2767 en methodiek waarmee middels een WoningAPK de veiligheid van installaties beoordeeld kan worden. Tevens leert de cursist om deze methodieken toe te passen in een praktijksituatie.

  Inhoud

  • NEN 2767
  • Nederlands Technische Afspraak 8025
  • WoningAPK
  • Inspectiemethodiek
  • Toepassing in praktijk
  • Risicomanagement
 • Werktuigbouwkundige Installaties

  Start: 15 november 2018

  Deze module biedt specialistische kennis op het gebied van de functie en werking van W-installaties, waarbij wordt ingegaan op klimaatbeheersingsinstallaties, gasinstallaties en transportinstallaties.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De W-Installaties, oftewel de werktuigbouwkundige installaties, bestaan voor een belangrijk deel uit de HVAC-installaties: Heating (verwarming), Ventilation (ventilatie) en AirConditioning (koeling). Naast deze klimaatbeheersingsinstallaties behoren ook gasinstallaties en transportinstallaties tot de W-installaties. Daar waar in de basismodule globaal is besproken welke W-installaties in een woning aanwezig kunnen zijn, biedt deze module specialistische kennis op het gebied van de functie, werking en gevaren van W-installaties.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de functie, werking en gevaren van werktuigbouwkundige installaties.

  Inhoud

  • Klimaatbeheersingsinstallaties
  • Gasinstallaties
  • Transportinstallaties
  • Distributie- en regelsystemen
  • Decentrale installaties
  • (Installatie)voorschriften
  • Bouwbesluit en normen
  • Aansluitingen en afvoersystemen
  • Gevaren
 • Veiligheid Installatietechniek

  Start: 29 november 2018

  Het belang van een brandveilige leefomgeving staat niet ter discussie. Echter, hoe zorg je ervoor dat een woning brandveilig is?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het belang van een veilige leefomgeving staat niet ter discussie. Echter, hoe zorg je ervoor dat een woning beschermd is tegen de gevaren die installaties met zich meebrengen? Voorkomen is immers beter dan bestrijden.

  Doel

  Het doel van deze module is om inzicht te verkrijgen in het belang van (brand)veiligheid en cursisten in staat te stellen om bij te kunnen dragen aan het creëren en waarborgen van een (brand)veilige leefomgeving.

  Inhoud

  • Gevaren: brandgevaar en overige gevaren
  • Aansluitingen
  • (Gebrek aan) onderhoud
  • Wet- en regelgeving
 • Elektrotechnische Installaties

  Start: 8 november 2018

  De toename van elektrotechnische installaties in woningen vereist actuele informatie over de functie, werking en gevaren van (de combinatie van) deze installaties.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het aantal elektrotechnische installaties in een huishouden neemt alsmaar toe. Dit brengt mogelijkheden, in de vorm van zonnepanelen, camerabeveiliging en laadpalen voor elektrische auto’s, maar ook gevaren met zich mee. De elektrotechnische installaties worden in allerlei soorten, vaak zonder afwerking, in de meterkast geplaatst alwaar een grote hoeveelheid warmtebronnen bij elkaar komt. Niet zelden ontstaat hier dan ook brand, een van de grootste gevaren met elektrotechnische installaties. Er is actuele kennis over de functie, werking en gevaren van (de combinatie van) deze installaties nodig om bij te kunnen dragen aan een veilige woonomgeving.

  Doel

  Het doel van deze module is cursisten inzicht te geven in de functie, werking en gevaren van (de combinatie van) elektrotechnische installaties.

  Inhoud

  • Wet en regelgeving
  • Gevaren
  • Licht- en krachtinstallaties
  • Communicatie-installaties
  • Beveiligingsinstallaties
  • Gebouwbeheerinstallaties
  • Leidingwaterinstallaties
  • Zonneboilers
 • Brand, wat is het precies?

  Start: 31 januari 2018

  Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst goed te weten wat het fenomeen brand inhoudt

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst kennis te hebben van het fenomeen brand. In de eerste module van de cursus gaan we in op wat brand precies is, wat de kernmerken van brand zijn en wat gevolgen van brand en rookontwikkeling kunnen zijn. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Wat is brand?
  • Brandkernmerken
  • Brandverloop
  • Gevolgen van brand en rook
  • Brandweeroptreden
 • Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767

  Waarom de conditiemeting volgens de NEN 2767? Krijg inzicht in het belang van vastgoedonderhoud en creëer een basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren ervan middels een helder begrippenkader en onderhoudsmodel.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Waarom de conditiemeting volgens de NEN-2767?

  Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767 en praktijkoefening

  • De NEN-2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
  • De essentie van onderhoudsinspecties
  • Het belang van consistente managementinformatie
  • Waarom een MJOP?
  • Inventariseren van gebouwdelen
  • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
  • Toepassingen vanuit NEN 2767
  • Wat betekenen de conditiescores?
  • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
  • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN-2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
  • Praktijkoefening op locatie
  • Opgave voor dag 2
 • Splitsing in appartementsrechten

  Start: 13 maart 2018; 2 oktober 2018

  De belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE komen in deze module ter sprake. Er wordt onder andere ingegaan op de splitsingsvergunning, de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de functie van het modelreglement.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE. Voorafgaand aan de splitsing van een gebouw in appartementsrechten dient in verscheidene gevallen een splitsingsvergunning verleend te worden. De eisen omtrent het aanvragen en verkrijgen van een dergelijke vergunning zullen ter sprake komen. Vervolgens wordt ingegaan op de splitsingsakte, de bijbehorende splitsingstekening en het splitsingsreglement. Het ontstaan, de inhoud en de aandachtspunten van ieder document zullen worden behandeld. Hierbij zal worden ingegaan op de functie en inhoud van het modelreglement. De verschillen tussen een ‘normale’ splitsing en een hoofd- en ondersplitsing worden uitgebreid besproken zodat men in iedere situatie beschikt over de juiste kennis. Tot slot komt het huishoudelijk reglement aan bod. De voor- en nadelen van het vaststellen van een huishoudelijk reglement zullen worden behandeld zodat een onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de documenten die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een VvE.

  Inhoud

  • Appartementsrecht;
  • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening;
  • Functie van het Modelreglement;
  • Hoofd- en ondersplitsing;
  • Huishoudelijk reglement.
 • Administratief en financieel VvE-beheer

  Start: 27 maart 2018; 30 oktober 2018

  Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer. Er wordt aandacht besteed aan het organiseren van de administratie, het werken met het VvE webdossier en de noodzakelijke financiële basiskennis.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer. In deze module staat ten eerste het slim inrichten van de administratie van een VvE centraal. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe men de administratie het best kan organiseren. Hierbij komt tevens het werken met het VvE webdossier aan bod, een systeem dat zowel voor de beheerder als de eigenaars vele voordelen biedt op het gebied van administratie en communicatie. Ten tweede zullen de financiële aspecten van een VvE de revue passeren. De noodzakelijke financiële basisbegrippen komen aan bod en de verplichtingen wat betreft de jaarrekening en het reserveringsfonds voor groot onderhoud worden besproken. Tot slot wordt in deze module ingegaan op de berekening omtrent het vaststellen van de periodieke bijdragen, de meerjaren onderhoudsbegroting en de functie van de kascommissie.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de juiste wijze van beheren op het gebied van administratie en financiën.

  Inhoud

  • Inrichten van de administratie
  • Werken met het webdossier
  • Financieel rekenen
  • Functie van de kascommissie
  • Opstellen en beoordelen van de jaarstukken
  • Berekenen van periodieke bijdragen
 • Huurrecht bedrijfsruimte

  Start: 3, 10 & 17 april 2019

  De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie'. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst. Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte.

  Doel

  Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Inhoud

  • Huurrecht en huurcontract
  • Gebouweisen, huur en verhuur
  • (Ver)huurconstructies en financiën
 • Huurrecht woonruimte

  Start: 13, 20 & 27 maart 2019

  De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie'. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst. Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot woonruimte.

  Doel

  Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Inhoud

  • Huurrecht
  • Huurovereenkomsten
  • Onderhoud, bouw en verbouw
  • Actualiteiten
 • Projectmanagement PRINCE2TM PJL

  Start: 31 oktober 2018

  Aan de hand van de PRINCE2-methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit van het project te houden.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

  Inhoud

  Aan de hand van PRINCE2 wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen. Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

  Relevantie

  Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor het PRINCE2TM Foundation-certificaat met succes te doorlopen. Het PRINCE2-examen is niet inbegrepen bij deze cursus en wordt door een derde partij afgenomen.
 • Kernmodule Business Case

  Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk om het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

  Doel

  • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case

  Eindtermen

  • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
  • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus

  Samenhang met het beroepenveld

  • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is.
 • Opbrengsten en kosten

  Start: 4 oktober 2018

  Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

  Doel

  Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

  Eindtermen

  • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
  • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
  • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

  Toets

  Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt.
 • Risicomanagement

  Start: 22 november 2018

  Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Zeker ook in de initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die - als ze optreden - een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

  Doel

  De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen.

  Eindtermen

  • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
  • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

  Toets

  Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.
 • Vastgoedmanagementconcept

  Start: 28 maart 2018, 17 mei 2018

  De vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. Hierbij moet de vraag naar vastgoed (huisvesten) centraal staan en niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten. Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen wat kan worden gedaan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om dit te bereiken is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

  Doelen

  • Kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie;
  • Het vastgoedmanagementmodel en de verschillende besturingsproducten leren begrijpen;
  • Inzicht krijgen in de voordelen van goed kennismanagement;
  • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

  Inhoud

  • Introductie in de vastgoedmanagementwereld;
  • Vastgoedmanagementmodel;
  • Rollen van de vastgoedmanager;
  • Waardecreatie.
 • Besturingsproducten

  Start: 16 mei 2018, 14 juni 2018

  Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? In deze module wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

  Doel

  Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

  Inhoud

  • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing;
  • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing;
  • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard;
 • Financiële Aspecten Vastgoedmanagement

  Start: 13 juni 2018, 13 september 2018

  Kennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Enige kennis van financiële aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. In deze module komen de belangrijkste financiële aspecten van vastgoedmanagement langs. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

  Doel

  De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

  Inhoud

  • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid;
  • Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen;
  • Financieel tactisch vastgoedplan;
  • Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen.
 • Big Data & Geodata

  Start: 10 oktober 2018, 22 november 2018

  Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Big data is de afgelopen jaren in veel sectoren als een bom ingeslagen, ook in de vastgoedsector. In deze module staat de vraag centraal; Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan echter niet gesproken worden. Vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hier allemaal mee kunnen doen,  zijn we pas net aan het ontdekken.

  Doel

  Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijkheden. Hierin staan Big Data en geodata als onderwerpen centraal vanwege de impact en mogelijkheden die ze bevatten.

  Inhoud

  Deelnemers zullen een introductie krijgen in het veranderproces dat dankzij big data zal worden gestart. Welke effecten heeft Big Data op de vastgoedmarkt. Welke mogelijkheden biedt zij en hoe worden deze geprojecteerd in de vastgoedmarkt? Men krijgt inzicht in de wijze waarop Big Data te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer' en energie-efficiënter te maken. Het managen van een vastgoedportfolio kan makkelijker en grondiger gedaan worden en naar een hoger niveau gebracht worden.
  • Wat is Big Data en hoe verhoudt dat zich tot GIS;
  • Wat betekent GIS combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt;
  • Toekomst Big Data, GIS en de vastgoedmarkt.
  (1 van de 2 lessen van deze module vindt plaats in Rotterdam, dichtbij het Centraal Station)
 • Vastgoedstrategie en Portefeuillemanagement

  Start: 23 januari 2019, 14 februari 2019

  Zonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd. Als resultaat kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie een nieuwe vastgoedportefeuille samen te stellen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de portefeuille-analyse kan per vastgoedobject worden aangegeven welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten. Tevens kan worden aangegeven wat voor soort vastgoed aan de portefeuille toegevoegd kan worden om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen en te behouden. Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuilleanalyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

  Doel

  Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

  Inhoud

  • Wat is strategie?
  • Wat is portefeuillemanagement?
  • Scenarioplanning
 • Exploitatiemanagement & Smart buildings

  Start: 23 januari 2019 en 14 februari 2019

  De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de module Smart building exploitatiemanagement wordt ingegaan op de aanpak van het vastgoed op tactisch niveau en wat proptech en Internet of Things (IoT) hierin kunnen betekenen. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud. Tevens wordt aandacht besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om tot een rendabel en verantwoord exploitatiemanagement van het vastgoed te komen. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting (NEN 2767), RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

  Doel

  De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

  Inhoud

  • Integrale vastgoedexploitatie met behulp van proptech
  • Denken vanuit de klant
  • Technisch gebouwbeheer
  • Functionele huisvesting
  • Vastgoedexploitatie financieel
 • Business Case Vastgoedontwikkeling

  Start: 7 maart 2018, 29 maart 2018

  Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse. De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.  

  Doel

  De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

  Inhoud

  • Doel van de Business Case
  • Marktonderzoek
  • Rekenen aan de Business Case
 • U start deze opleiding les met een introductieles voorafgaand aan uw eerste reguliere les.
 • U begint deze opleiding met een introductieles, een persoonlijke kennismaking met de cursusleider waarin het denk- en werkmodel van de cursus uitgelegd. Deze les vindt plaats van 14:00 - 15:00 voorafgaand aan een van de reguliere lessen (15:30 - 19:30)
 • Om het kader waarin de verschillende inspecties plaatsvinden te begrijpen wordt in de eerste module van de opleiding het onderhoudsproces toegelicht. In het licht van het onderhoudsproces wordt het doel van een integrale rapportage uiteengezet. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod. De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop afwegingen in het onderhoudsproces kunnen worden gemaakt, alsmede de instrumenten die het afwegingsproces ondersteunen.
  Leerdoelen
  • Het belang kennen van vastgoedonderhoud
  • Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud
  • Conditiemeting conform NEN 2767
 • Communicatie

  Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces. Het rapport (of een presentatie) moet een integraal beeld van de onderhoudsstaat van het gebouw weergeven op basis waarvan maatregelen getroffen kunnen worden. Voor het schriftelijk rapporteren, het opstellen van een integraal rapport, wordt in de module ‘Communicatie’ aandacht besteed aan de ontwikkeling van een rapportage. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mondelinge communicatie. Een valkuil voor technici is een puur technische benadering, waardoor de communicatie met niet-technici verstoord raakt. Vastgoedinspecteurs en –adviseurs dienen de bevindingen op een doeltreffende manier aan toehoorders (o.a. opdrachtgevers) over te brengen.
  Leerdoel
  Inzicht krijgen in de persoonlijke communicatiestijl, het persoonlijke gedrag en de valkuilen in de sociale interactie met de projectomgeving
 • Energieprestatie

  In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energiegebruik in Nederland. In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd. Aan de hand van hoorcolleges en een opdracht zal de cursist ervaring opdoen met de besluitvorming voor wat betreft energieprestatie van gebouwen.
  Leerdoel
  Creëren van inzicht in energieprestaties van gebouwen en de beschikbare maatregelen om te komen tot energiebesparing.
 • Risicoanalyse

  De overheid benadrukt de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Naar aanleiding van verschillende calamiteiten gedurende de afgelopen jaren (o.a. het instorten van daken en balkons, legionella besmettingen, de cellenbrand op Schiphol, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam) benadrukt de overheid de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen. Vanuit de Woningwet (art. 1a) heeft de vastgoedeigenaar een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid en gezondheid in en om het gebouw.
  Leerdoel
  In staat stellen van cursisten om een risicoanalyse voor wat betreft de arbeidsomstandigheden met in ogenschouw de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om van daaruit in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen.
 • Brandveiligheid

  Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de praktijk hebben veel calamiteiten met zeer ernstige gevolgen hebben betrekking op brand. Om deze reden heeft brandveiligheid een centrale plaats binnen de RgdBOEI methodiek. Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken. Gedurende de module ‘Brandveiligheid’ verkrijgt de cursist inzicht in de benodigde kennis om de brandveiligheid van een gebouw te inspecteren. De module verschaft de cursist kennis over brandveiligheid en reikt een methodiek aan om de brandveiligheid van bestaande gebouwen effectief in kaart te brengen.
  Leerdoel
  • Creëren van inzicht in brand en brandveiligheidsaspecten van gebouwen
  • In staat stellen van cursisten voor het uitvoeren van een brandscan
 • Integrale Inspectie

  In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om tot een objectief oordeel te komen over de onderhoudsstaat van een gebouw is het noodzakelijk om een eenduidige inspectiemethodiek te hanteren. In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.
  Leerdoel
  Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties (bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport) uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het MeerjarenOnderhoudsPlan.
 • Integraal adviesrapport

  Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses. Deze documenten vormen de basis voor de ontwikkeling van een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP). De vastgoedadviseur is verantwoordelijk voor de integrale rapportage.

  Valideren

  Na een inventarisatie van de beschikbare informatie en de consistentie van de informatie stelt een vastgoedadviseur vast welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. Aan de hand van de ‘validatie’ ontwikkelt de vastgoedadviseur een inspectieplan. De uitvoering van het inspectieplan zal moeten resulteren in aanvullende informatie en een representatief beeld van de huidige onderhoudsstaat van het gebouw.

  Afwegingsmodel

  Een instrument om tot onderbouwde keuzes is te komen is het afwegingsmodel. Het afwegingsmodel heeft onder andere betrekking op de beschikbare financiële middelen, overlast als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en bouwlogistiek. Het afwegingsmodel resultaat uiteindelijk in een volledige opsomming van maatregelen die zijn vastgelegd in een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP).

  Scenario

  Een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) is niet de enige waarheid. In de praktijk is er altijd sprake van varianten die mogelijk meer passen bij de wensen van de opdrachtgever. In het kader van scenario’s valt onder andere te denken aan een duurzaamheidsscenario ten opzichte van een traditionele onderhoudsbegroting.

  Leerdoel

  Ontwikkelen van de vaardigheid om een optimaal MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) op te stellen.  
 • Juridische Aspecten Vastgoedmanagement

  Naast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. De uitdaging van deze module is om de basis van het burgerlijk recht te kennen om vanuit daar te kunnen handelen. De cursist weet in welke situaties het van belang is om aandacht te besteden aan het recht, en kan inschatten wanneer hulptroepen (juridische of andere experts) ingeschakeld moeten worden. Naast het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod. De vastgoedmanager komt daarnaast veelal in contact met het juridisch kader waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd.

  Doelen:

  • De juridische basis om het burgerlijk recht toe te passen in praktijksituaties;
  • Situaties te beoordelen zodat zij kunnen inschatten wanneer experts ingeschakeld moeten worden.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: