Alle Opleidingen

Losse modules

 • Financiële Aspecten Vastgoedbeheer

  Start: 12 december 2018

  Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Bij de Financiële Aspecten van het vastgoedbeheer wordt ernaar gestreven de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waardegestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn. In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

  Lesdelen

  • Financiële exploitatie

  Leerdoelen

  • Begrijpen hoe met een goede initiële investering, vervolguitgaven beperkt kunnen worden;
  • De investeringen bezien vanuit de relatie tot de exploitatiekosten en opbrengsten op de langere termijn.
 • Huurrecht & Aan- en verkoop van Vastgoed

  Start: 6 februari 2019

  U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De praktijkdag horende bij deze module gaat over huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)  ‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester, maar hij kan ook een woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte. U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

  Leerdoelen

  • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
  • Kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
  • De wijze van contractvorming en de valkuilen die daarbij een rol spelen;
  • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
  • De mogelijkheden van huurverhoging leren kennen;
  • De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging.
 • Innovatie & Design thinking

  Start: 10 april 2019

  Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module wordt ingegaan op innovatie binnen het vastgoedbeheer. Met innovatie wordt bedoeld, de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:
  • Een nieuw idee of concept;
  • Het is nuttig en heeft een toegevoegde waarde;
  • Het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.
  Leerdoelen
  • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
  • Weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
  • Leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie.
 • Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement

  Start: 5 juni 2019

  Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module leert de cursist hoe hij of zij integraal het vastgoedbeheer inricht. Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten en verliest daarbij niet de risico's uit het oog. Hierbij staan drie belangrijke aspecten voor goed vastgoedbeheer centraal: effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller en beter kunt sturen.

  Leerdoelen

  • De aard van vastgoed kennen en begrijpen;
  • De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen;
  • Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed;
  • Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden;
  • Inzicht verkrijgen in de noodzaak om vastgoed proactief te beheren;
  • Begrijpen wat risicomanagement precies inhoudt;
  • Kennis hebben van de verschillende risicomanagement methodieken die toegepast worden in de praktijk;
  • Begrip van de rode draad voor de implementatie van risicomanagement en deze kunnen onderscheiden.
 • Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

  Start: 18 september 2019

  Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen. Verhoogde klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit levert altijd voordeel op.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module staan de onderwerpen Klanttevredenheid en Huisvestingskwaliteit centraal.

  Klanttevredenheid

  Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

  Huisvestingskwaliteit

  Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Daarnaast kan er ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie. Het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

  Lesdelen

  • Klanttevredenheid
  • Huisvestingskwaliteit en gedrag

  Leerdoelen

  • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
  • De invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
  • Het belang van klanttevredenheid kennen en weten hoe je dit bereikt;
  • De kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.
 • Technisch Vastgoedbeheer

  Start: 30 oktober 2019

  Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend bewaken van de technische staat van het vastgoed. In de module Technisch Vastgoedbeheer benadrukken we de urgentie van de beoogde bestemming en hoe hieraan voldaan kan worden. In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen - de meerjarenbeheerplannen - nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

  Leerdoelen Technisch Beheer

  • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
  • De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
  • De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
  • Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
  • Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP) leren opstellen en toepassen;
  • Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.
 • Vastgoedwaarde

  Start: 12 september 2019

  Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

  Doel:

  Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

  Eindtermen:

  • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
  • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
  • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

  Toets:

  Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

  Samenhang met het beroepenveld:

  Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen.  
 • Conceptontwikkeling

  Start: 12 december 2019

  In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product.

  Doel

  Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

  Eindtermen

  • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
  • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
  • De cursist weet een concept te ontwikkelen

  Toets

  Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat duidelijk onderscheidende keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.
 • Projectmanagement Prince2TM BCVGO

  Start: 17 januari 2019

  Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

  Doel

  Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode.

  Eindtermen

  De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.
 • Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging

  Start: 14 februari 2019

  Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

  Doel

  Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

  Eindtermen

  • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
  • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie en de kwaliteit te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

  Toets

  Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.
 • Communicatie

  Start: 28 maart 2019

  De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces.

  Doel

  • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
  • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
  • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

  Eindtermen

  • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
  • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
  • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
  • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

  Toets

  • Oefenen tijdens de lesavond
  • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers
 • Herontwikkeling

  Start: 11 april 2019

  De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten.

  Doel

  Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

  Eindtermen

  • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
  • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

  Toets

  Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.
 • Publiek- en privaatrecht

  Start: 16 mei 2019

  De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen.

  Doel

  Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

  Eindtermen

  • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
  • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
  • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

  Toets

  Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.
 • Projectleider

  Start: 27 maart 2019

  Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Krijg inzicht in de persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en leer hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Krijg inzicht in persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en hoe deze effectief ingezet worden om projecten te leiden.

  Inhoud

  Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project? Aan bod komen:
  • De eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
  • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
  • Projectleiden is invloed uitoefenen, goed timen en het professioneel aansturen van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;

  Relevantie

  Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider.
 • Lean Management

  Start: 26 juni 2019

  Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is leert de cursist de voordelen en de bijbehorende benodigde inspanningen om Lean management in hun organisatie te implementeren.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren. Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is er aandacht voor:
  • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
  • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
  • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?
  Door middel van een simulatie van een productieomgeving wordt tijdens deze module duidelijk welke effecten de toepassing van lean-principes heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. Daarna wordt interactief, aan de hand van beelden van praktijksituaties, bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden.
 • Communicatie & Conflicthantering

  Start: 12 juni 2019

  Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren Projectmanagement heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen qua professionalisering. De projectomgeving is complexer geworden. Multidisciplinaire teams werken samen aan projecten daarbij aangestuurd door een projectleider of projectmanager. Niet alleen de belangrijke aspecten Tijd, Kwaliteit en Geld dienen bewaakt te worden. Maar ook de Organisatiedoelstellingen, de rol van de projectorganisatie daarin en de momenten van en de wijze waarop het verspreiden van informatie met de belanghebbenden rondom het project. Doorlooptijden van projecten staan veelal onder druk. Iedere projectmedewerker zal hier in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden. Het vraagt toewijding om als projectmedewerker constant je volledige aandacht te hebben op de resultaten waar verantwoordelijkheid voor gegeven is. De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeursstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren. Dat lukt niet altijd. Aan de projectleider de taak om deze multidisciplinaire teams aan te sturen waarbij niet teruggevallen kan worden op hiërarchische structuren. Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers.

  Doel

  • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen
  • Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken?
  • Communicatie en conflicthantering in verbinding met het eigen DISC-profiel

  Eindtermen

  • De cursist voert gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur
  • De cursist geeft gericht vorm en inhoud aan zijn communicatie
  • De cursist weet conflicten om te zetten in kansen
 • Vastgoedmarkt

  Start: 25 september 2019

  Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten. De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

  Doel

  Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

  Inhoud

  • De werking van de vastgoedmarkt;
  • De levenscyclus van vastgoedobjecten;
  • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
  • Trends in de vastgoedmarkt.
 • Wet- en regelgeving VvE-Beheer

  Start: 19 maart 2019

  Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. Er wordt onder andere aandacht besteed aan aansprakelijkheden en bevoegdheden, de verplichtingen van een VvE wat betreft het reservefonds en de zorgplicht van eigenaren.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. In deze module wordt ingegaan op de vraag ‘Met welke wet- en regelgeving dient een VvE rekening te houden?’. De functies en organen binnen een VvE hebben te maken met vele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Er wordt behandeld wie in welke situatie aansprakelijk is en wat de consequenties (kunnen) zijn. Tevens wordt ingegaan op de wetgeving wat betreft het vaststellen van een reservefonds voor groot onderhoud en de zorgplicht voor eigenaars van vastgoed. Bovendien wordt informatie omtrent dwingend recht en regelend recht gedeeld en wordt ingegaan op de regelgeving wat betreft het beleid van de VvE en de geschillen(beslechting). Tot slot komt regelgeving met betrekking tot bouwen, arbeidstijden en keuringen aan bod.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten een solide basis te bieden wat betreft de geldende wetten en regels voor een VvE.

  Inhoud

  • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
  • Verplichtingen reservefonds
  • Zorgplicht van eigenaren
  • Beleid van de VvE
  • Geschillen en geschillenbeslechting
  • Bouwregelgeving
  • Arbowetgeving
  • Verplichte keuringen
 • De VvE als juridische entiteit

  Start: 12 maart 2019

  Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Om meer inzicht te krijgen in de VvE als juridische entiteit, wordt in deze module ingegaan op de vraag ‘Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?’. In deze module komen allereerst de bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE als organisatie ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van de vereniging. Er wordt aandacht besteed aan de functies en organen binnen een VvE, diens bevoegdheden en aansprakelijkheden en de rolverdeling. Het tweede deel van de module is gericht op de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de structuur van een VvE en de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

  Inhoud

  • Verenigingsstructuur;
  • Rolverdeling en besluitvorming;
  • Bevoegdheden en aansprakelijkheden;
  • Het in beheer nemen van een VvE;
  • Het opstarten en/of activeren van een VvE.
 • Technisch VvE-Beheer

  Start: 2 april 2019

  In deze module draait het om het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaars (VvE).

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>

  Naast het administratief en financieel beheer heeft een VvE te maken met technisch beheer.

  Klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud behoren tot het technisch beheer van een VvE. Contractonderhoud is een belangrijk aspect voor een VvE aangezien hiermee niet alleen contracten maar ook garanties en (teken)bevoegdheden gepaard gaan. Er wordt op een integrale wijze ingegaan op het aangaan van verplichtingen, de consequenties hiervan en welke aspecten hierbij belangrijk zijn om valkuilen te vermijden. Voor een VvE is planmatig onderhoud een belangrijk aspect aangezien het hierbij gaat om de instandhouding van het gebouw als geheel. Er wordt ingegaan op het uitvoeren en beoordelen van conditiemetingen en het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting. Tevens bevat deze module belangrijke informatie omtrent aanbestedingen, werkomschrijvingen met betrekking tot het jaarplan onderhoud, het houden van toezicht tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en aandachtspunten bij de oplevering.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten bewust te maken van het belang van het op professionele en integrale wijze aanpakken van het technisch beheer.

  Inhoud

  • Het beheren van meldingen en klachten
  • Het aangaan van verplichtingen
  • Het werken met contracten en garanties
  • Het uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting
  • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan
  • Het werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen
 • Communicatie in de VvE

  Start: 2 april 2019

  Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Communicatie is een belangrijk aspect bij het bijeenroepen van de vergadering, het nemen van geldige besluiten en het omgaan met geschillen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Communicatie is en blijft voor organisaties een belangrijk aspect, zo ook voor een VvE. In deze module staat de communicatie binnen een VvE centraal, waarbij met name de focus ligt op de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars heeft de hoogste macht binnen een VvE. Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Met name voor een VvE-beheerder is het een vereiste om te weten wat ieders rechten en plichten zijn tijdens de vergadering van eigenaars en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Iedere VvE heeft onder andere te maken met verplichtingen wat betreft het bijeenroepen van een vergadering, de stemverhoudingen op basis van een verdeelsleutel, het bespreken van verplichte jaarstukken en het nemen van geldige besluiten. Er wordt besproken waar deze verplichtingen zijn vastgelegd, wat ze inhouden en hoe men als professioneel beheerder hiermee om dient te gaan. Tevens wordt besproken hoe men om dient te gaan met geschillen. Tot slot wordt ingegaan op het belang van notulen en het bijhouden van presentielijsten en een eigenaarslijst.

  Doel

  Het doel is om cursisten bij te brengen welke communicatieve vaardigheden essentieel zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

  Inhoud

  • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
  • Het nemen van besluiten
  • Stemverhoudingen
  • Omgaan met geschillen
 • Veiligheid in VvE-Beheer

  Start: 16 april 2019

  De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Het doel is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als VvE-beheerder is veiligheid een belangrijk aandachtspunt aangezien rekening gehouden dient te worden met de veiligheid van de bewoners. In deze module ligt de nadruk op het belang van het ondernemen van actie op het gebied van veiligheid. De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Er wordt ingegaan op het belang van aandacht voor veiligheid en er wordt besproken op welke wijze de belangrijkste veiligheidsaspecten beheerst kunnen worden.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

  Inhoud

  • Dakveiligheid;
  • Brandveiligheid.
 • Verzekeringen voor de VvE

  Start: 16 april 2019

  Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. De verplichtingen, aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen en risico's van onderverzekering komen aan bod.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Een VvE heeft te maken met verzekeringen vanwege het gemeenschappelijk bezit. In deze module wordt besproken welke verplichtingen een VvE heeft op dit gebied. Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. Tegen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd dient vastgelegd te worden in de reglementen. Er wordt in deze module ingegaan op de verplichtingen wat betreft het verzekeren van het gebouw. Tevens worden adviezen gegeven wat betreft de niet-verplichte verzekeringen en wordt ingegaan op de risico’s en gevolgen van onderverzekering en de wijze waarop gevaren voorkomen kunnen worden.

  Doel

  Het doel is om inzicht te geven in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor een VvE.

  Inhoud

  • Verplichte verzekeringen: welke en waarom;
  • Aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen;
  • Risico's en gevolgen van onderverzekering;
  • Geadviseerde verzekeringen.
 • Duurzaamheid & overige aandachtspunten voor de VvE

  Start: 14 mei 2019

  Waar dient u nog meer op te letten bij het op professionele wijze beheren van een VvE? De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de laatste module van deze cursus wordt ingegaan op de overige aandachtspunten die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE. De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie. Wat betreft energie wordt ingegaan op het belang van een energieprestatieadvies. Duurzaamheid heeft in deze cursus betrekking op het onderhouden van een gebouw op duurzame wijze. Er wordt uitgelegd hoe een VvE op verantwoorde wijze onderhoud kan uitvoeren en kan investeren zonder de technische staat van het gebouw, de financiële capaciteit van de VvE en de wensen van de eigenaars uit het oog te verliezen. Het onderwerp subsidies heeft te maken met mogelijke subsidies op investeringen. Er wordt behandeld wanneer een VvE in aanmerking komt en welke procedures gevolgd dienen te worden. Tot slot wordt ingegaan op de functie van een welstandscommissie binnen een VvE.

  Doel

  Het doel van deze module is om de niet eerder benoemde, doch belangrijke aandachtspunten te behandelen die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE.

  Inhoud

  • Energie (EPA)
  • Duurzaam onderhouden
  • Subsidies
  • Welstandscommissie
 • Examen Professioneel VvE-Beheer

  Start: 21 mei 2019

  Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In het examen worden alle onderwerpen die behandeld zijn in de modulen getoetst. Het is ook mogelijk om enkel aan het examen deel te nemen, zonder de modulen gevolgd te hebben. Wanneer u het examen met een voldoende afrondt, ontvangt u van ons een diploma waarmee u aantoont volledig op de hoogte te zijn op het gebied van Professioneel VvE-Beheer.
 • Inleiding in het recht

  Start: 25 september 2019

  Met behulp van de inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u experts moet inschakelen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebt u veel te maken. In deze module maakt u kennis met deze regels.

  Doel

  Met behulp van deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.

  Inhoud

  • De totstandkoming van overeenkomsten
  • Verzuim en ingebrekestelling
  • Opschortingsrechten
  • Vastlegging van afspraken
  • (Gemengde) overeenkomsten
  • Vertegenwoordiging
  • Rechten van een schuldeiser
  • Zekerheden
  • Klachtplicht
 • Omgevingsrecht

  Start: 12 december 2018, 16 & 23 januari 2019

  Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module staat het omgevingsrecht centraal. Binnen het omgevingsrecht wordt gefocust op ruimtelijke ordening. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 - de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de regeling in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening ter sprake. Tot slot wordt een overzicht gegeven van het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, waarbij onder andere wordt ingegaan op vergunningen en plannen.

  Doel

  Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

  Inhoud

  • Uitvoering ruimtelijke ordening
  • Planologische maatregelen bij locatieontwikkeling
  • Vergunningverlening bij locatieontwikkeling
  • Bestemmingsplan(procedures)
  • Omgevingsplan
  • Omgevingswet
 • Bouwrecht

  Start: 30 januari, 6 & 13 februari 2019

  Bij bouwrecht gaat het om privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. Er wordt ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. In deze module wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. In deze module worden ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten. De van toepassing zijnde jurisprudentie komt tevens ter sprake. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet gaan zoals alle betrokkenen hadden verwacht.

  Doel

  Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid.

  Inhoud

  • Resultaat- en inspanningsverplichting
  • Aansprakelijkheid
  • Meningsverschillen
  • Geschillenbeslechting
  • Verhouding tussen betrokken partijen
 • Aankoop en verkoop van vastgoed

  Start: 15, 22 en 29 mei 2019

  Rechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed zullen in deze module aan bod komen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module zullen de juridische aspecten uitgebreid worden behandel die komen kijken bij de aankoop en verkoop van vastgoed. Rechten en verplichtingen, vereisten en overeenkomsten zullen in deze module aan bod komen.

  Doel

  Na het volgen van deze module zal de cursist de juiste juridische kennis hebben van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen tijdens een aan- en verkoopproces.

  Inhoud

  • Aanbod van vastgoed
  • Onderhandelen
  • Taxaties
  • Onderzoeksplicht versus informatieplicht
  • Koop- en aannemingsovereenkomst
  • Levering
  • Eigendom
 • Splitsing in appartementsrechten

  Start: 19 maart 2019

  De belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE komen in deze module ter sprake. Er wordt onder andere ingegaan op de splitsingsvergunning, de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de functie van het modelreglement.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE. Voorafgaand aan de splitsing van een gebouw in appartementsrechten dient in verscheidene gevallen een splitsingsvergunning verleend te worden. De eisen omtrent het aanvragen en verkrijgen van een dergelijke vergunning zullen ter sprake komen. Vervolgens wordt ingegaan op de splitsingsakte, de bijbehorende splitsingstekening en het splitsingsreglement. Het ontstaan, de inhoud en de aandachtspunten van ieder document zullen worden behandeld. Hierbij zal worden ingegaan op de functie en inhoud van het modelreglement. De verschillen tussen een ‘normale’ splitsing en een hoofd- en ondersplitsing worden uitgebreid besproken zodat men in iedere situatie beschikt over de juiste kennis. Tot slot komt het huishoudelijk reglement aan bod. De voor- en nadelen van het vaststellen van een huishoudelijk reglement zullen worden behandeld zodat een onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de documenten die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een VvE.

  Inhoud

  • Appartementsrecht;
  • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening;
  • Functie van het Modelreglement;
  • Hoofd- en ondersplitsing;
  • Huishoudelijk reglement.
 • Administratief en financieel VvE-beheer

  Start: 26 maart 2019

  Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer. Er wordt aandacht besteed aan het organiseren van de administratie, het werken met het VvE webdossier en de noodzakelijke financiële basiskennis.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer. In deze module staat ten eerste het slim inrichten van de administratie van een VvE centraal. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe men de administratie het best kan organiseren. Hierbij komt tevens het werken met het VvE webdossier aan bod, een systeem dat zowel voor de beheerder als de eigenaars vele voordelen biedt op het gebied van administratie en communicatie. Ten tweede zullen de financiële aspecten van een VvE de revue passeren. De noodzakelijke financiële basisbegrippen komen aan bod en de verplichtingen wat betreft de jaarrekening en het reserveringsfonds voor groot onderhoud worden besproken. Tot slot wordt in deze module ingegaan op de berekening omtrent het vaststellen van de periodieke bijdragen, de meerjaren onderhoudsbegroting en de functie van de kascommissie.

  Doel

  Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de juiste wijze van beheren op het gebied van administratie en financiën.

  Inhoud

  • Inrichten van de administratie
  • Werken met het webdossier
  • Financieel rekenen
  • Functie van de kascommissie
  • Opstellen en beoordelen van de jaarstukken
  • Berekenen van periodieke bijdragen
 • Huurrecht bedrijfsruimte

  Start: 3, 10 & 17 april 2019

  De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie'. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst. Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte.

  Doel

  Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Inhoud

  • Huurrecht en huurcontract
  • Gebouweisen, huur en verhuur
  • (Ver)huurconstructies en financiën
 • Huurrecht woonruimte

  Start: 13, 20 & 27 maart 2019

  De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie'. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst. Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot woonruimte.

  Doel

  Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

  Inhoud

  • Huurrecht
  • Huurovereenkomsten
  • Onderhoud, bouw en verbouw
  • Actualiteiten
 • Projectmanagement PRINCE2TM PJL

  Start: 15 mei 2019

  Aan de hand van de PRINCE2-methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit van het project te houden.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

  Inhoud

  Aan de hand van PRINCE2 wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen. Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

  Relevantie

  Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor het PRINCE2TM Foundation-certificaat met succes te doorlopen. Het PRINCE2-examen is niet inbegrepen bij deze cursus en wordt door een derde partij afgenomen.
 • Opbrengsten en kosten

  Start: 3 oktober 2019

  Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

  Doel

  Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

  Eindtermen

  • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
  • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
  • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

  Toets

  Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt.
 • Risicomanagement

  Start: 21 november 2019

  Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Zeker ook in de initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die - als ze optreden - een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

  Doel

  De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen.

  Eindtermen

  • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
  • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

  Toets

  Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

  Samenhang met het beroepenveld

  De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.
 • Vastgoedmanagementconcept

  Start: 10 april 2019

  De vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. Hierbij moet de vraag naar vastgoed (huisvesten) centraal staan en niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten. Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen wat kan worden gedaan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om dit te bereiken is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

  Doelen

  • Kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie;
  • Het vastgoedmanagementmodel en de verschillende besturingsproducten leren begrijpen;
  • Inzicht krijgen in de voordelen van goed kennismanagement;
  • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

  Inhoud

  • Introductie in de vastgoedmanagementwereld;
  • Vastgoedmanagementmodel;
  • Rollen van de vastgoedmanager;
  • Waardecreatie.
 • Besturingsproducten

  Start: 12 juni 2019

  Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? In deze module wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

  Doel

  Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

  Inhoud

  • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing;
  • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing;
  • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard;
 • Financiële Aspecten Vastgoedmanagement

  Start: 4 september 2019

  Kennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Enige kennis van financiële aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. In deze module komen de belangrijkste financiële aspecten van vastgoedmanagement langs. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

  Doel

  De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

  Inhoud

  • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid;
  • Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen;
  • Financieel tactisch vastgoedplan;
  • Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen.
 • Big Data & Geodata

  Start: 6 november 2019

  Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Big data is de afgelopen jaren in veel sectoren als een bom ingeslagen, ook in de vastgoedsector. In deze module staat de vraag centraal; Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan echter niet gesproken worden. Vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hier allemaal mee kunnen doen,  zijn we pas net aan het ontdekken.

  Doel

  Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijkheden. Hierin staan Big Data en geodata als onderwerpen centraal vanwege de impact en mogelijkheden die ze bevatten.

  Inhoud

  Deelnemers zullen een introductie krijgen in het veranderproces dat dankzij big data zal worden gestart. Welke effecten heeft Big Data op de vastgoedmarkt. Welke mogelijkheden biedt zij en hoe worden deze geprojecteerd in de vastgoedmarkt? Men krijgt inzicht in de wijze waarop Big Data te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer' en energie-efficiënter te maken. Het managen van een vastgoedportfolio kan makkelijker en grondiger gedaan worden en naar een hoger niveau gebracht worden.
  • Wat is Big Data en hoe verhoudt dat zich tot GIS;
  • Wat betekent GIS combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt;
  • Toekomst Big Data, GIS en de vastgoedmarkt.
  (1 van de 2 lessen van deze module vindt plaats in Rotterdam, dichtbij het Centraal Station)
 • Vastgoedstrategie en Portfolio management

  Start: 20 november 2019

  Zonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd. Als resultaat kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie een nieuwe vastgoedportfolio samen te stellen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de portfolio-analyse kan per vastgoedobject worden aangegeven welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten. Tevens kan worden aangegeven wat voor soort vastgoed aan de portfolio toegevoegd kan worden om een evenwichtige vastgoedportfolio op te bouwen en te behouden. Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuilleanalyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

  Doel

  Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

  Inhoud

  • Wat is strategie?
  • Wat is portfolio management?
  • Scenarioplanning
 • Exploitatiemanagement & Smart buildings

  Start: 23 januari 2019 en 14 februari 2019

  De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de module Smart building exploitatiemanagement wordt ingegaan op de aanpak van het vastgoed op tactisch niveau en wat proptech en Internet of Things (IoT) hierin kunnen betekenen. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud. Tevens wordt aandacht besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om tot een rendabel en verantwoord exploitatiemanagement van het vastgoed te komen. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting (NEN 2767), RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

  Doel

  De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

  Inhoud

  • Integrale vastgoedexploitatie met behulp van proptech
  • Denken vanuit de klant
  • Technisch gebouwbeheer
  • Functionele huisvesting
  • Vastgoedexploitatie financieel
 • Business Case Vastgoedontwikkeling

  Start: 20 maart 2019

  Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse. De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.  

  Doel

  De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

  Inhoud

  • Doel van de Business Case
  • Marktonderzoek
  • Rekenen aan de Business Case
 • Juridische Aspecten Vastgoedmanagement

  Naast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. De uitdaging van deze module is om de basis van het burgerlijk recht te kennen om vanuit daar te kunnen handelen. De cursist weet in welke situaties het van belang is om aandacht te besteden aan het recht, en kan inschatten wanneer hulptroepen (juridische of andere experts) ingeschakeld moeten worden. Naast het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod. De vastgoedmanager komt daarnaast veelal in contact met het juridisch kader waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd.

  Doelen:

  • De juridische basis om het burgerlijk recht toe te passen in praktijksituaties;
  • Situaties te beoordelen zodat zij kunnen inschatten wanneer experts ingeschakeld moeten worden.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: