Alle Opleidingen

Losse modules

 • Inspecties conform NEN 2767

  Leer inspecties uit te voeren, te rapporteren en maatregelen vaststellen als basis voor de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Inspecties en het vaststellen van maatregelen

  Inspecties conform NEN 2767 en vaststellen van maatregelen

  • Evaluatie van de opgave
  • Rekenmethodiek conditiemeting
  • Conditiebepalingen
  • Bouwkundige elementen
  • Relevante installatietechnische elementen
  • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
  • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
  • Bepalen van de restlevensduur
  • Risico/prioriteiten
  • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
  • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
  • Opgave voor dag 3
 • Planvorming op basis van NEN 2767

  In deze module leert u op basis van de vergaarde inspectiegegevens een optimale Conditieafhankelijke MJOP op te stellen aan de hand o.a. knelpuntenanalyse en een risicomatrix.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

  Planvorming op basis van NEN 2767

  • Evaluatie van de opgave
  • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen
  • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix.
  • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s.
 • Wet- en regelgeving Brandveiligheid

  In deze module leert u waaraan een gebouw moet voldoen wat betreft de wettelijke eisen voor brandveiligheid.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen heeft u kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid. Daarnaast moet u weten aan welk brandveiligheidsniveau uw vastgoed dient te voldoen. De volgende onderwerpen komen in deze module o.a. aan bod:
  • Bouwregelgeving
  • Vergunningen
  • Gebruiksfuncties
  • Onderhoudscontracten
 • Brandveiligheid toetsen - inspecties

  Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan de geldende brandveilgheidscriteria?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Na het vergaren van de benodigde kennis over brand, de vigerende wetgeving en de belangrijke brandveiligheidsbegrippen, is het de kunst om de brandveiligheid te toetsen in de praktijk. Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan de geldende criteria? Door middel van een inspectie op locatie krijgt u ervaring in het inspecteren en lokaliseren van de brandveiligheid. U leert gericht te inspecteren om tekortkomingen te herkennen en risico’s in te schatten. Na de inspectie kunt u op hoofdlijnen gedegen uitspraken doen over het brandveiligheidsniveau van het gebouw en verbetermaatregelen voorstellen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 • Beheersmaatregelen en kosten

  Nadat de tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen de beheersmaatregelen en bijbehorende kosten inzichtelijk te worden gemaakt.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn om deze beheersmaatregelen uit te voeren. Welke beheersmaatregelen voert u uit op korte en middellange termijn en welke kosten horen daarbij?
 • Samenwerken en vertrouwen

  In deze module wordt het samenspel tussen overheid, professionals en burgers behandeld en worden handvatten geboden hoe effectief en constructief te handelen in dit samenspel.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
  Met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 en met de toenemende thema’s uitnodigingsplanologie, brede participatie en een faciliterende overheid speelt de onderlinge samenwerking in toenemende mate een rol. Het is de uitdaging om je als professional actief, transparant en flexibel op te stellen. En tevens is het een uitdaging met elkaar de weg naar besluitvorming positief te doorlopen, die in de toekomst steeds sneller en beter moet. In deze module leert de cursist hoe een gemeente aan ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid. Dit kan er voor zorgen dat plannen beter worden dan de gemeente ooit zelf had kunnen bedenken. Een essentiële factor in dit samenspel is vertrouwen: Vertrouwen in een proces, vertrouwen in samenwerking, kantelpunten van af- en aanhaken, iets van verschillende kanten kunnen bekijken en vooral ook het vinden van een gezamenlijke “Drive” zijn essentieel voor een positieve samenwerking Met vertrouwen lukt het beter om te zoeken naar mogelijkheden en dat is tevens weer essentieel bij het verder brengen van een initiatief. Maar hoe creëer je vertrouwen? En hoe houdt je dat vast? Hoe stel je je op in een gesprek? Hoe presenteer je jezelf daarin? Hoe ga je om met uiteenlopende belangen? Waar ontstaat de spanning bij samenwerking tussen publieke partijen en private partijen? En hoe houd je koers in het project?

  Doelen:

  De cursist leert
  • op verschillende manieren om te gaan met het samenspel tussen overheid, professionals en burgers
  • de gezamenlijke ‘drive’ in dit samenspel te vinden
  • koers te houden in dit samenspel
  • om te gaan met de verschillende rollen en belangen verdeling in een project of initiatief
  • de succesfactoren van een samenwerking toe te passen
  • verschillende gesprek- en presentatietechnieken
  • zich bewust te worden over zijn eigen houding in gesprekken
 • Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIM

  De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt bij een project en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing: een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (bouw)proces.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus
    Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP. Aan bod komen:
  • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
  • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP
 • De essentie van duurzaam denken bij een MJOP

  In deze module krijgt u een introductie over het verduurzamen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Samen met u zal er gezocht worden naar mogelijke maatregelen en strategieën die kunnen bijdragen aan een duurzaam MJOP.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaamheid Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus.
    U krijgt inzicht in bewuste en effectieve keuzes ten behoeve van het DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel. Ook wordt het FAB-Model (“Features, Advantages en Benefits”-model) geïntroduceerd. Het FAB-model geeft op efficiënte wijze weer wat de voordelen van een product zijn voor een klant en wat voor invulling een product voor een klant kan hebben.
  • Begrippenkader en onderhoudsmodel
  • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
  • Duurzaam materiaalgebruik
  • FAB-Model
  • Efficiënt onderhoudsplan
  • Veranderingen tot stand brengen met duurzame producten en innovaties, waarmee u vanuit verschillende posities kan bijdragen aan een duurzaam MJOP
 • Opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplan

  Om een bestaande MJOP, op basis van de conditiemeting conform NEN 2767, te verduurzamen is het implementeren van duurzame materialen en duurzame energie een mooie eerste stap. Er zal gekeken worden naar het huidige materiaalaanbod en welke invloed dit heeft op het energieverbruik binnen een vastgoedobject. Ook zal er gekeken worden naar de opbouw van een DMJOP.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus.
    In deze module leert u een optimaal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen en krijgt u inzicht in het efficiënt afstemmen van onderdelen in een meerjarenonderhoudsplan. De focus wordt gezet op het opstellen van een duurzaam MJOP aan de hand van een bestaande MJOP. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de opbouw van een MJOP op basis van de conditiemeting conform NEN 2767. Deze integrale aanpak richt zich niet alleen op bouwkundige aspecten, maar ook aspecten uit de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. Samen vormen ze een effectief meetlat voor een meting op gebied van brand, onderhoud, energie en een inzicht in de wettelijke verplichtingen. Aan bod komen:
  • Opbouw van een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN 2767
  • Materiaalaanbod op gebied van duurzaamheid en energie
  • Invloed van duurzame maatregelen op het energieverbruik binnen vastgoedobject
  • Trias Energetica
  • Opstellen van een DMJOP op basis van een bestaande MJOP
 • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie

  Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van een MJOP op de vastgoedexploitatie. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten, zoals werksfeer verbetering, voor een effectief plan.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus.
  Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren. Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. In zeven stappen zal de beste onderhoudsscenario getraceerd worden. Aan bod komen:
  • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
  • Financiële haalbaarheid
  • Plannen, begroten en invoeren van duurzame maatregelen in DMJOP
  • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
  • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie
 • Duurzaamheid, een dynamisch begrip

  Duurzaamheid is een dynamisch begrip. Binnen deze module zal er gekeken worden in welke vorm(en) dit begrip zich kan manifesteren binnen vastgoed. Ook zullen de huidige trends en actualiteiten omtrent duurzaamheid in de bouw worden besproken.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus. 
   

  De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

  Aan bod komen:

  • Het dynamisch begrip 'duurzaamheid' • Hoe manifesteert duurzaamheid zich binnen vastgoed • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed

 • Invloed van duurzaamheid op de vastgoedwaarde

  Deze module draait om de invloed van duurzaamheid op de waarde van vastgoed. Er zal gefocust worden op het leren lezen van een taxatierapport en de effecten van verduurzamingsmaatregelen op de vastgoedwaarde.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Ga naar de cursus. 
    De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: De originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object. Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”. Aan bod komen:
  • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
  • Invloed van duurzame aanpassingen op de vastgoedwaarde
  • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
  • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker
 • Profiteren van intellectueel kapitaal in de stad

  In een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    In een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. De stad is de broedplaats van culturele, sociale en technologische vernieuwing. Wat kunnen bestuurders en beleidsmakers en andere stakeholders doen aan de kwaliteit van kennis en de kwaliteit van samenwerken in hun stad? Hoe ziet de landkaart voor samenwerken eruit? En welke mogelijkheden biedt deze in combinatie met een kompas en logica om integrale oplossingen voor vraagstukken en kansen te ontwikkelen, in vruchtbare co-creatie en co-reflectie met burgers, bedrijven en onderwijs? Kortom: hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?

  Doelen

  De cursist leert
  • Hoe bestuurders en beleidsmakers kunnen profiteren van kwaliteit en kennis van samenwerken
  • Wat samenwerken biedt op het gebied van integrale oplossingen voor vraagstukken
  • Hoe kansen voor welvaart en welzijn kunnen worden ontwikkeld in co-creatie en co-reflectie met verschillende stakeholders
 • Integraal denken, door schalen en sectoren heen

  Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding.
    Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Vaak liggen oplossingen niet op dezelfde schaal waar een vraagstuk zich voordoet; ook bij oplossingen voor ruimtelijke systemen gaat dit op. Oplossingen, nieuwe kansen, liggen vaak op snijvlakken tussen sectoren, tussen schalen en tussen de partijen. Het verbindingen leggen tussen schalen, tussen onderwerpen en partijen brengt een smart city dichterbij. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.

  Doelen

  • Cursist leert door middel van nieuwsgierigheid door meerdere “brillen” te kijken, zich te verplaatsen in de scope van de ander.
  • Cursist leert creativiteit te benutten en out-of-the-box te denken.
  • Cursist leert verbinding te leggen tussen vragen in duurzame gebiedsontwikkeling en de kansen die technologie biedt.
 • Nieuwe economie

  De cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Er wordt in ons land gewerkt aan een economie die concurrerend is en dat werkt door in de ruimtelijke inrichting. Deze module tracht een beter inzicht te geven in de ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. De module biedt handvatten in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving. De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie en leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst.

  Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie

  Tijdens deze module wordt de cursist meegenomen door een situatieschets beginnend bij de geschiedenis, via het heden naar de toekomst van Nederland. Hierbij staat een beschrijving van het concurrentievermogen van locaties centraal, welke gebruikt kan worden voor de beleidsvorming van bedrijven, instellingen en overheden. Vervolgens wordt ingegaan op de verwevenheid van mensen, bedrijvigheid en hun bouwwerken. Om de wisselwerking tussen economie en ruimte beter te begrijpen wordt een terugblik in de tijd opgenomen. Ook zal de situatieschets dieper ingaan op het proces van de transitie van Nederland, waarbij de overheid als stimulator en spelverdeler een belangrijke rol speelt. De cursist leert hier dat het belangrijk is om buiten het eigen werkveld te kijken voor een beter vooruitzicht op mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Vervolgens kan nagedacht worden over toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen welke leiden tot een toekomstvisie en een structuurvisie. Ten slotte wordt een aanzet gegeven over hoe deze getoetst kunnen worden. De docent schetst aan de hand van de kennis over de economie en de fysieke omgeving twee scenario’s, twee uiterste beelden van de toekomst van Nederland. Als opdracht zullen de cursisten door middel van hun kennis opgedaan in de situatieschets en met behulp van de tool Theorie U zelf twee scenario’s schetsen. Deze worden in les drie gepresenteerd en behandeld.

  Doelen

  • De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie
  • De cursist leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst
  • De cursist leert over het opstellen van een toekomstvisie en een structuurvisie
  • De cursist leert over het schetsen van toekomstscenario’s voor Nederland in transitie, door gebruik te maken van de tool Theorie U.
   
 • Het wezen, het DNA van de stad

  Een stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding.
    Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Volgens de VN zal dat in 2050 opgelopen zijn tot tweederde. De stad heeft door de eeuwen heen mensen aangetrokken. Waarin schuilt toch die aantrekkingskracht? En waarom voelen we ons in de ene stad meer thuis dan in de andere?

  Het DNA van de stad

  Een stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Dat lijkt een hele uitdaging in deze tijd waarin veel stadscentra qua (winkel)aanbod op elkaar lijken. Daartoe onderzoeken wij het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad. Dat is in onze ervaring in het verleden te vinden; zelfs een relatief kort bestaan zoals de steden en dorpen in Flevoland, met ruim vijftig jaar ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen, biedt hiervoor voldoende houvast. Kijken naar het verleden met het oog op de toekomst. Dit DNA is de basis van het eigen verhaal van de stad en dient als onderlegger voor de strategische agenda m.b.t. ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen en citymarketing. Want zodra je dat DNA kent weet je ook wat daarbij past, hoe je je onderscheidt en wat je potentie is. Dat zorgt voor herkenbaarheid en dus aantrekkingskracht. Een heldere profilering vormt onderdeel van het gemeentebeleid gericht op het aantrekken van (nieuwe) inwoners, ondernemers, bezoekers en winkelend publiek van binnen en buiten de gemeente. Wij introduceren een aanpak om het DNA-profiel van een plaats of gebied vast te stellen. Het is een integraal onderzoek van een afgebakend geografisch gebied – stad, dorp, wijk, centrum of plek -, waarbij gekeken wordt naar de verschillende componenten van dat gebied, in onderlinge samenhang door de tijd heen. Zo maken we het DNA-profiel van de stad, met daarin helder omschreven wat de kracht, de beperkingen en de potentie zijn, gebaseerd op de lange lijnen uit het verleden.

  Doelen

  • Begrip van het wezen van de stad, oog hebben voor het DNA van de stad
  • De samenhang zien tussen de verschillende componenten van een gebied door de tijd heen
  • Hoe je een DNA profiel op kunt stellen dat moet leiden tot een toekomst met aangenaam verblijven, winkelen en recreëren in een aantrekkelijke stad met karakter
 • Slimme en schone mobiliteit

  We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Wil je meer weten over het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit in smart cities en citizens? In de module slimme en schone mobiliteit gaan we hierover kennis delen en in gesprek. We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers. We praten ondermeer verder over “mobility as a service”, nieuwe logistieke modellen, de samenhang tussen slimme en schone mobiliteit, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitshubs, vertrouwen en acceptatie, actuele praktijkvoorbeelden en verwachtingen voor de mobiliteit in 2030, toekomstige regelgeving, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de positie van overheden? Welke rol en acties kunnen daarbij als beleidsmaker of projectmanager worden overwogen? In deze module willen we overzicht en inzicht bieden om tot fasering en keuzes te komen in slimme en schone mobiliteit. Keuzes die ook bijdragen aan de ontwikkeling in samenhangend beleid en samenhangende projecten.

  Doelen

  • Cursist wordt op de hoogte gebracht van trends op het gebied van slimme en schone mobiliteit en hoe hier mee om te gaan
  • Cursist leert welke begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen er spelen bij overheden, de markt en burgerinitiatieven
  • Cursist leert hoe je bepaalt wat regionale en lokale recepten voor de toekomst zijn op het gebied van mobiliteit
 • Laat zien waar je staat

  Sturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Samenwerken is in het multidisciplinaire domein van smart cities, smart citizens naast kennis de belangrijkste pijler voor succes. Kennis is essentieel voor ruimtelijke professionals. Tenminste, als je ook over de vaardigheden beschikt om er iets mee te doen en zaken voor elkaar kan krijgen. Om een volwaardige professional te zijn en te blijven, moeten kennis en gedrag in evenwicht zijn. In deze module staat daarom de effectiviteit van de ruimtelijke professional centraal en dat begint bij zijn of haar drijfveren. De module biedt inzicht in gedrag en verandering op basis van organisatiekundige bevindingen. Dat leidt tot minder ruis, beter begrip en een betere professionele uitwisseling. Bij persoonlijke en organisatie veranderingen gaat de weg van A naar B volgens de wetten van B. Als we vaststellen dat de ingrijpende veranderingen in het werkveld van smart cities, smart citizens nieuwe competenties van alle betrokken partijen vergen en sociale cohesie een issue is, dan dienen ruimtelijke professionals dat zelf ook uit te stralen in hun werkwijze, aanpak en gedrag. Of het nu betrekking heeft op teamontwikkeling of conflicthantering, het gaat er om alles te laten werken voor het resultaat. Hoe neem je een team of collega’s mee, hoe borg je de noodzakelijke veranderingen in de organisatie, hoe geef je als ruimtelijke professional vorm aan (persoonlijk) leiderschap? Met deze vragen en principes gaan we aan de slag op basis van recente wetenschappelijke inzichten en door een aantal praktijksimulaties.

  Doelen

  • De cursist krijgt meer inzicht in wat professionals drijft
  • De cursist vergaart zelfkennis door het verkennen van zijn drijfveren op basis van organisatiekundige bevindingen
  • De cursist leert zich te verplaatsen in andere professionals
  • De cursist wordt handvatten aangereikt voor het veranderen van teams, organisaties, zichzelf en anderen
 • Gezondheid in de ruimtelijke omgeving

  In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Luchtvervuiling wordt in Nederland een steeds groter en meer erkend probleem. Het is zelfs zo serieus dat de centrale en plaatselijke overheid dringend maatregelen moeten gaan nemen om te voldoen aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofoxide. De slechte luchtkwaliteit is een zeer concreet voorbeeld van de relatie tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter slecht één van de vele onderwerpen die aan bod komen in deze module. Waarom is gezondheid zo’n belangrijk thema in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling? En aan welke thema’s moet je denken bij dit onderwerp? In deze module worden relevante modellen en theorieën gebruikt om de achtergrond en de definitie van gezondheid in de ruimtelijke omgeving in beeld te brengen. Vervolgens wordt door middel van voorbeelden en theorie de link tussen de omgeving, gezondheid en praktische ingrepen gelegd. Denk hierbij aan:
  • De relatie tussen boomkeuze en luchtkwaliteit bij de snelweg
  • Mentale gezondheid en sociale gezondheid
  • Hoe beïnvloedt ‘groen’ de gezondheid
  • Een beweegvriendelijke omgeving (prikkelen en uitnodigen tot bewegen)
  • De invloed van de omgeving op sociale cohesie, welbevinden, behaaglijkheid
  • Omgeving in relatie tot (verkeers)veiligheid
  Zodra de basis van de theorie gelegd is, gaan cursisten een buurt in. Hier voeren ze een buurtschouw uit: ze beoordelen de buurt op verschillende aspecten van gezondheid. Het doel hiervan is om met een andere blik te leren kijken en te leren denken vanuit gezondheid. Ten slotte gaan de cursisten de ingewonnen kennis gebruiken om voor bestaande plannen en projecten waar gezondheid nog géén rol speelt, deze juist de hoofdrol te geven. Hiervoor is dus een hoge mate van creativiteit gewenst: ‘omdenken’ is belangrijk en plannen moeten ook in de praktijk uitvoerbaar blijven.

  Doelen

  • De verbinding leren leggen tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling
  • Leren welke modellen, theorieën en doelstellingen de gezondheid binden aan de omgeving
  • Leren kijken naar en denken over de omgeving vanuit het begrip gezondheid
  • Begrijpen welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling
 • Innovatie van de buurt en wijk

  Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Ga naar de opleiding. 
    Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningenniveau, veiligheid, gezondheid, etc. Burgerbetrokkenheid biedt maatschappelijke kansen die op dit moment niet ten volle worden benut. Een dergelijke burgerbetrokkenheid bouwt op drie succesfactoren:
  • De aanwezigheid van enthousiasmerende trekkers en verbinders tussen groepen burgers en beleidsmakers en tussen groepen burgers onderling.
  • Er moet sprake zijn van respect: burgers willen serieus genomen worden.
  • Beleidsmakers moeten een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen.
  Vaak verloopt een participatieproces volgens een belangenstrijd en middels debat. Bij Placemaking ontstaat juist een dialoog tussen de gebruikers en overheid en tussen gebruikers onderling. Tijdens deze module leert de cursist over het creëren van succesvolle openbare ruimtes samen met de gebruikers, aan de hand van verschillende begrippen:
  • Collaboratieve planning, waarbij het in de kern  draait om hoe een beleidsstructuur gecreëerd kan worden, waarin belanghebbenden, inclusief bewoners, automatisch zijn geïncorporeerd.
  • De participatieladder, het koepelbegrip ‘burgerparticipatie’.
  • Co-creatie, de openbare ruimte wordt door expertise van  de burger over het gebruik centraal gesteld.
  • Placemaking, een geschikt instrument om goed na te denken over je visie op de gewenste verandering en de mate waarin je op welke manier het beste daarin kunt bijdragen.
  • De kracht van de burger, ruimte geven aan burgers om zaken zelf op te pakken en erover te beslissen.
  De effecten van deze aanpak zijn een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

  Doelen

  • Cursisten maken kennis met de methodiek placemaking  en gaan hiermee ook in de praktijk werken in de openbare ruimte
  • De cursist leert  de kernkwaliteiten van de wijk te benoemen
  • De cursist leert hoe iets gedaan kan worden aan de woonaantrekkelijkheid van een gemeente
  • De cursist leert diverse coalities sluiten met verschillende stakeholders
  • De cursist leert hoe de overheid van presterende overheid naar een overheid als dealmaker kan transformeren
  • Cursisten maken eigen act-sheets aan de hand van de eigen casus.
  • Cursisten maken kennis met de Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in 4 niveau’s
 • Brand, wat is het precies?

  Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst goed te weten wat het fenomeen brand inhoudt

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst kennis te hebben van het fenomeen brand. In de eerste module van de cursus gaan we in op wat brand precies is, wat de kernmerken van brand zijn en wat gevolgen van brand en rookontwikkeling kunnen zijn. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  • Wat is brand?
  • Brandkernmerken
  • Brandverloop
  • Gevolgen van brand en rook
  • Brandweeroptreden
 • Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767

  Waarom de conditiemeting volgens de NEN 2767? Krijg inzicht in het belang van vastgoedonderhoud en creëer een basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren ervan middels een helder begrippenkader en onderhoudsmodel.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Waarom de conditiemeting volgens de NEN-2767?

  Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767 en praktijkoefening

  • De NEN-2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
  • De essentie van onderhoudsinspecties
  • Het belang van consistente managementinformatie
  • Waarom een MJOP?
  • Inventariseren van gebouwdelen
  • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
  • Toepassingen vanuit NEN 2767
  • Wat betekenen de conditiescores?
  • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
  • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN-2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
  • Praktijkoefening op locatie
  • Opgave voor dag 2
 • Kernmodule Business Case

  Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk om het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

  Doel

  • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case

  Eindtermen

  • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
  • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus

  Samenhang met het beroepenveld

  • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is.
 • U start deze opleiding les met een introductieles voorafgaand aan uw eerste reguliere les.
 • U begint deze opleiding met een introductieles, een persoonlijke kennismaking met de cursusleider waarin het denk- en werkmodel van de cursus uitgelegd. Deze les vindt plaats van 14:00 - 15:00 voorafgaand aan een van de reguliere lessen (15:30 - 19:30)
 • Om het kader waarin de verschillende inspecties plaatsvinden te begrijpen wordt in de eerste module van de opleiding het onderhoudsproces toegelicht. In het licht van het onderhoudsproces wordt het doel van een integrale rapportage uiteengezet. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod. De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop afwegingen in het onderhoudsproces kunnen worden gemaakt, alsmede de instrumenten die het afwegingsproces ondersteunen.
  Leerdoelen
  • Het belang kennen van vastgoedonderhoud
  • Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud
  • Conditiemeting conform NEN 2767
 • Communicatie BOEI

  Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces. Het rapport (of een presentatie) moet een integraal beeld van de onderhoudsstaat van het gebouw weergeven op basis waarvan maatregelen getroffen kunnen worden. Voor het schriftelijk rapporteren, het opstellen van een integraal rapport, wordt in de module ‘Communicatie’ aandacht besteed aan de ontwikkeling van een rapportage. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mondelinge communicatie. Een valkuil voor technici is een puur technische benadering, waardoor de communicatie met niet-technici verstoord raakt. Vastgoedinspecteurs en –adviseurs dienen de bevindingen op een doeltreffende manier aan toehoorders (o.a. opdrachtgevers) over te brengen.
  Leerdoel
  Inzicht krijgen in de persoonlijke communicatiestijl, het persoonlijke gedrag en de valkuilen in de sociale interactie met de projectomgeving
 • Energieprestatie

  In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energiegebruik in Nederland. In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd. Aan de hand van hoorcolleges en een opdracht zal de cursist ervaring opdoen met de besluitvorming voor wat betreft energieprestatie van gebouwen.
  Leerdoel
  Creëren van inzicht in energieprestaties van gebouwen en de beschikbare maatregelen om te komen tot energiebesparing.
 • Risicoanalyse

  De overheid benadrukt de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Naar aanleiding van verschillende calamiteiten gedurende de afgelopen jaren (o.a. het instorten van daken en balkons, legionella besmettingen, de cellenbrand op Schiphol, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam) benadrukt de overheid de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen. Vanuit de Woningwet (art. 1a) heeft de vastgoedeigenaar een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid en gezondheid in en om het gebouw.
  Leerdoel
  In staat stellen van cursisten om een risicoanalyse voor wat betreft de arbeidsomstandigheden met in ogenschouw de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om van daaruit in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen.
 • Brandveiligheid

  Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  In de praktijk hebben veel calamiteiten met zeer ernstige gevolgen hebben betrekking op brand. Om deze reden heeft brandveiligheid een centrale plaats binnen de RgdBOEI methodiek. Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken. Gedurende de module ‘Brandveiligheid’ verkrijgt de cursist inzicht in de benodigde kennis om de brandveiligheid van een gebouw te inspecteren. De module verschaft de cursist kennis over brandveiligheid en reikt een methodiek aan om de brandveiligheid van bestaande gebouwen effectief in kaart te brengen.
  Leerdoel
  • Creëren van inzicht in brand en brandveiligheidsaspecten van gebouwen
  • In staat stellen van cursisten voor het uitvoeren van een brandscan
 • Integrale Inspectie

  In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.

  Toon module informatie Ga naar de opleiding >>
  Om tot een objectief oordeel te komen over de onderhoudsstaat van een gebouw is het noodzakelijk om een eenduidige inspectiemethodiek te hanteren. In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.
  Leerdoel
  Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties (bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport) uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het MeerjarenOnderhoudsPlan.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: