Projectleider Vastgoed

De projectleider is verantwoordelijk voor de resultaten van een project. Zijn of haar werkzaamheden bestaan uit plannen, delegeren, bewaken en beheersen van werkzaamheden binnen het project. Een vastgoedproject kan gaan over het verkrijgen, ontwikkelen, in operatie brengen, beheer of de dispositie. Daarbij is het zaak om de stakeholders hierbij te betrekken voor het leveren van input en beoordelen van de te leveren resultaten en het creëren van draagvlak.

De projectleider moet in staat zijn om projectmedewerkers te motiveren om optimaal te presteren. Hiervoor zijn de nodige communicatie-skills nodig, een ontwikkeld zelfinzicht en gevoel voor de persoonlijkheden van de verschillende stakeholders.

De opleiding Projectleider Vastgoed biedt u de principes van PRINCE2, DISC, Lean en inzichten van Stephen Covey en Timothy Leary om het beste uit uzelf, uw projectmedewerkers en uw projecten te halen.

Waarom deze cursus?

Tijdens deze opleiding gebruiken we Prince2TM en Lean als ‘leading’ projectmanagementmethodes. Deze methodes maken inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De toepassing en voordelen van Lean Management zullen ook aan bod komen. Het DISC-profiel wordt ingezet om te onderzoeken welke persoonlijke eigenschappen u bezit en wat u daarmee kunt in de communicatie met anderen. Deze opleiding biedt u de knowhow en tools om het beste uit uzelf, uw projectmedewerkers en uw projecten te halen.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij woningcorporaties, gemeenten, de overheid, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en vastgoedbedrijven en verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren en beheren van vastgoedobjecten. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook onderhoud, renovatie, herontwikkeling/transformatie of dispositie.

Modules

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus en ook de omgeving verandert voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen

Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project? Aan bod komt:

 • De eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
 • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
 • Projectleiden is invloed uitoefenen, goede timing en professionele aansturing van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;
 • Op basis van Prince2TM wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces.

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider.

Doel

Inzicht krijgen in de eigen persoonlijke eigenschappen en de projectmanagementmethode Prince2tm en hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

Niveau Hbo+
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Tactisch
Duur 4 lesavonden
Losse prijs €950,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Als projectmanagementmethode is voor deze cursus gekozen voor PRINCE2TM. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen.

Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

Doel

Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

Eindtermen

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor het PRINCE2TM Foundation certificaat met succes te doorlopen.

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 lesavonden
Losse prijs €950,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze cursus is er aandacht voor:

 • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
 • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
 • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?

In het eerste deel wordt na een korte uitleg van de theorie van lean management door middel van een simulatie van een productieomgeving welke effecten de toepassing van lean principes in een proces heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. In het tweede deel wordt interactief aan de hand van beelden van praktijksituaties bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal mogelijke lean procesaanpassingen die in de verschillende bedrijven te implementeren zijn (individueel per bedrijf).

Doel

Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren.

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 lesavond
Losse prijs €395,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren

Projectmanagement heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen qua professionalisering. De projectomgeving is complexer geworden. Multidisciplinaire teams werken samen aan projecten daarbij aangestuurd door een projectleider of projectmanager.

Niet alleen de belangrijke aspecten Tijd, Kwaliteit en Geld dienen bewaakt te worden. Maar ook de Organisatiedoelstellingen, de rol van de projectorganisatie daarin en de momenten van en de wijze waarop het verspreiden van informatie met de belanghebbenden rondom het project.

Doorlooptijden van projecten staan veelal onder druk. Iedere projectmedewerker zal hier in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden. Het vraagt toewijding om als projectmedewerker constant je volledige aandacht te hebben op de resultaten waar verantwoordelijkheid voor gegeven is.

De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeursstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren. Dat lukt niet altijd.

Aan de projectleider de taak om deze multidisciplinaire teams aan te sturen waarbij niet teruggevallen kan worden op hiërarchische structuren. Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit?

Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers.

Doel

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken?
 • Communicatie en conflicthantering in verbinden met het eigen DISC profiel uit module 1.

Eindtermen

 • De cursist voert gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur;
 • De cursist geeft gericht vorm en inhoud aan zijn communicatie
 • De cursist weet conflicten om te zetten in kansen

Samenhang met het beroepenveld

 • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursist in staat is overtuigend te communiceren met belanghebbenden in een project
 • Conflicten horen bij het samenwerken van mensen. Leer conflicten in de context plaatsen. Zo behoeven conflicten niet per sé als negatief te worden aangemerkt
Niveau Hbo+
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling
Onderwerp Communicatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 lesavonden
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Certificering

 • De kennis wordt per module getoetst. Afhankelijk van de werkvorm en omvang van de groep zal dit op individueel of groepsniveau zijn. De beoordeling vindt plaats door de docent van de betreffende module.
 • Deelnemers aan deze opleiding ontvangen een certificaat van deelname.
 • Elke module van de opleiding wordt afgesloten met deelopdrachten waarmee bij voldoende afronding een Certificaat Projectleider wordt uitgegeven. Met dit certificaat heeft u recht op de volgende vrijstelling: Vastgoed Business School,  Post-hbo-opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling – module 4 Projectmanagement

Opname in het register van E&R

Steeds meer cursisten hebben te maken met strategie. Voor het maken van strategische keuzes is het noodzakelijk goed te weten wat zich in de wereld om het bedrijf waar u werkt af speelt. Het Platform Economie&Ruimte (E&R) helpt strategen om het gevoel van externe ontwikkelingen goed te kunnen duiden. Zie hiervoor de website www.economie-ruimte.nl

Cursisten die in het bezit zijn van het diploma Projectleider kunnen worden opgenomen in het E&R Register Qualified Leader (QL)


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Marjolijn Wibbelink

Partner MCG

Marjolijn is DISC-expert (gedragskundige), adviseur, sparringpartner, executive coach en trainer en gespecialiseerd in begeleiding van maatschappen, directies, db's, mt's, advocatuur, accountancy en zorg.

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Eric van der Zwan

Sr. Advisor Project Governance & Change Implementation | Motivational Speaker on Intuitive Change, Ambition Group

Het aansturen, bewaken en opzetten van complexe veranderprojecten en -programma’s om tot succesvolle projectresultaten te komen.

Ad Dane

Eigenaar, Omneo Management

Ad is gespecialiseerd in onder meer: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management.

Roland Boer

Eigenaar, consultant, LEAM Advies

Roland is een verbinder en ziet er een uitdaging in mensen te enthousiasmeren. Hij focust zich op de organisatorische kant van Asset Management om organisaties pragmatisch in te richten.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: