Opbrengsten en kosten

Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

Doel

Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

Eindtermen

  • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
  • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
  • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

Toets

Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt.

Lessen

Opbrengsten en Kosten – College 2.1

Auteur:Freek Prust

Opbrengsten Afhankelijk van de beoogde gebruikers kunnen opbrengsten in beeld gebracht worden. Goede kennis van en inzicht in de opbrengstenstructuur zijn essentieel om de investeringsruimte van het project te kunnen vergroten. Dit deel van de module gaat in op de opbrengstenstructuur van diverse sectoren en de verwachte ontwikkeling hiervan in de nabije toekomst. De volgende [...]

Opbrengsten en Kosten – College 2.2

Auteur:Freek Prust

Investerings- en exploitatiekosten Om tot de gewenste huisvesting te komen zijn er veel verschillende oplossingen mogelijk die elk hun eigen structuur hebben met betrekking tot de investering die gevraagd wordt en de kosten die het gebouw jaarlijks vergt qua onderhoud en gebruik. In dit deel van de module wordt ingegaan op het in beeld brengen [...]

Opbrengsten en Kosten – College 2.3

Auteur:Freek Prust

Haalbaarheidsanalyse In de haalbaarheidsanalyse worden kosten en opbrengsten bij elkaar gebracht. Op basis hiervan kan de haalbaarheid van verschillende scenario’s worden bepaald. Hierbij wordt met name aandacht gegeven aan: Het overzichtelijk presenteren van scenario’s; Het besluitvormingsproces; De investeringsbeslissing.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: